Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc

Title

Biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc

Body

​Biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc ​

Gửi các đơn vị tải về thực hiện.

Expires

 

Display

No

Attachments

bieu mau tong hop.zip    
94-BDT-KHTH phoi hop thuc hien che do bao cao thong ke CTDT.pdf    
Created at 3/15/2018 10:07 AM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 1/14/2019 4:34 PM by DONGNAI\tuyentv