Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: V/v bổ sung bộ hồ sơ mẫu vào thủ tục hành chính ngành công tác dân tộc

Title

V/v bổ sung bộ hồ sơ mẫu vào thủ tục hành chính ngành công tác dân tộc

Body

​         Thực hiện Văn bản số 1600/VP-HCC ngày 09/09/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc cung cấp bộ hồ sơ mẫu của Sở, ban, ngành tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Ban Dân tộc xây dựng bộ hồ sơ mẫu trong các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ngành dân tộc.cụ thể như sau:

1.Đơn khiếu nại;

2.Đơn tố cáo;

3.Quy trình Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số(mẫu số 1, 2, 3, 4)

4.Quy trình Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số(mẫu số 5, 6, 7)​


Expires

 

Display

No

Attachments

Mẫu đơn KN.docx    
đưa vào.docx    
đơn mẫu TC.doc    
Mẫu đơn TC.docx    
đơn mẫu KN.doc    
vb ban hành hồ sơ mẫu.pdf    
đưa ra.docx    
danh mục đơn và biểu mãu.pdf    
Created at 10/25/2019 3:14 PM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 9/25/2020 10:45 AM by DONGNAI\tuyentv