Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh

Title

báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh

Body

báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh​

Expires

 

Display

No

Attachments

báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.pdf    
Created at 3/12/2020 4:18 PM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 9/25/2020 10:57 AM by DONGNAI\tuyentv