Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo mời thầu: Gói thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng từ năm 2015 trở về trước của Ban Dân tộc.

Title

Thông báo mời thầu: Gói thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng từ năm 2015 trở về trước của Ban Dân tộc.

Body

​       Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đông Nai tại Văn bản số 7171/UBND-KGVX ngày 25/06/2021 về việc chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng từ năm 2015 trở về trước của Ban Dân tộc;

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-BDT ngày 04/5/2021 của Ban Dân tộc về
việc chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng từ năm 2015 trở về trước của Ban Dân tộc
tỉnh Đồng Nai.
 Căn cứ Văn bản số 10295/UBND-KTNS ngày 25/08/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về kinh phí thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng từ năm 2015 trở về trước của Ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-BDT ngày 01/9/2021 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt danh mục Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng từ năm 2015 trở về trước của Ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-BDT ngày 20/9/2021 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt dự toán Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng từ năm 2015 trở về trước của Ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-BDT ngày 20/9/2021 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng từ năm 2015 trở về trước của Ban Dân tộc;

Ban Dân tộc thông báo mời thầu Gói thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng từ năm 2015 trở về trước của Ban Dân tộc. Thông tin chi tiết như sau:

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu tại trang http://muasamcong.mpi.gov.vn

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210971047 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210970667

Tên KHLCNT

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng từ năm 2015 trở về trước của Ban Dân tộc

Lĩnh vực

Phi tư vấn

Bên mời thầu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG C.I.M

Tên gói thầu

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng từ năm 2015 trở về trước của Ban Dân tộc

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng từ năm 2015 trở về trước của Ban Dân tộc

Chi tiết nguồn vốn

Từ nguồn kinh phí không thường xuyên đã được giao trong dự toán năm 2021

Loại hợp đồng

Theo đơn giá cố định

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

15 Ngày

THAM DỰ THẦU

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

28/09/2021 14:26

Đến ngày

05/10/2021 15:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

40 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Đồng Nai

MỞ THẦU

Thời điểm đóng/mở thầu

05/10/2021 15:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

255.034.000 VND (Hai trăm năm mươi lăm triệu ba mươi bốn nghìn đồng chẵn)

BẢO ĐẢM DỰ THẦU

Số tiền bảo đảm dự thầu

3.000.000 VND (Ba triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu (Chi tiết đăng tải tại http://muasamcong.mpi.gov.vnhttp://bdt.dongnai.gov

Quyết định phê duyệt 
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật 
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng 

Căn cứ các thông tin trên, Ban Dân tộc kính mời các nhà thầu tham gia dự thầu qua mạng trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn và nghiêm chỉnh tuân thủ thực hiện các quy định hiện hành.

Ban Dân tộc thông báo./.​

Expires

 

Display

No

Attachments

3QD phe duyet KHLCNT (1).pdf    
Created at 9/29/2021 3:53 PM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 5/24/2022 4:03 PM by DONGNAI\tuyentv