Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Title

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Loại tin

Hoạt động chuyên ngành

Loại tin:ID

19

Đoạn tin ngắn

Xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) người dân tộc thiểu số (DTTS) trong bộ máy nhà nước là điều cần thiết trong chiến lược phát triển kinh tế và ổn định xã hội. Trong những năm qua, việc thực hiện chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Nội dung

​Thực hiện chủ trương của Đảng là tạo sự bình đẳng giữa các dân tộc, nâng cao dân trí, quyết tâm xây dựng đội ngũ CBCCVC người DTTS đủ về cơ cấu, số lượng, từng bước nâng cao chất lượng. Trong những năm qua, bên cạnh những chính sách chung, tỉnh cũng đã có nhiều chính sách trong công tác tuyển dụng, xét tuyển nhằm tạo điều kiện để đội ngũ CBCCVC là người DTTS có nhiều cơ hội phát huy năng lực, trí tuệ như: hỗ trợ thêm cho CBCCVC là người DTTS đi học ngoài tỉnh có thời gian trên một tháng trở lên 200.000 đồng/tháng; tuyển dụng, bố trí công tác đối với sinh viên DTTS thuộc diện cử tuyển sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng không phải qua thi tuyển công chức hoặc xét tuyển theo quy định…Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị cho CBCCVC là người DTTS luôn được chú trọng và quan tâm thường xuyên. Tính đến tháng 12/2013 tỉnh Đồng Nai đã đào tạo được hơn 300 CBCCVC là người DTTS, trong đó có 03 công chức được cử đi đào tạo sau đại học tại Hàn Quốc và Trung Quốc, đã có một công chức tốt nghiệp đang công tác tại Ban Dân tộc tỉnh. Đến nay, đội ngũ CBCCVC người DTTS có những bước bước trưởng thành đáng kể, hầu hết đều nhiệt tình, chịu khó học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành, có phẩm chất đạo đức tốt, phấn đấu, phát huy tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng đảng, bộ máy chính quyền nhà nước, các đoàn thể quần chúng và phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh. Về cơ bản CBCCVC người DTTS đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và vị trí việc làm, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

CBCCVC là người DTTS có nhiều lợi thế do am hiểu tình hình, phong tục tập quán, tâm lý và ngôn ngữ của đồng bào dân tộc, gắn bó với gia đình, họ hàng, bà con thân thích, sẵn sàng đứng chân lâu dài ở địa bàn cư trú. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy năng lực công tác của một bộ phận CBCCVC người dân tộc thiểu số còn hạn chế, trình độ chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn chưa cao, một số cán bộ, công chức cấp xã chưa đạt chuẩn, chưa được đào tạo về chuyên môn; Cơ cấu CBCCVC người dân tộc chưa cân đối với tỷ lệ dân số (742 CBCCVC/189.098 dân). Cơ cấu đội ngũ cán bộ cấp xã còn bất hợp lý, hiện tại số lượng cán bộ cấp xã là người dân tộc thiểu số chưa nhiều lại phân bố không đều, đa số công tác ở các đoàn thể chính trị; tỷ lệ cán bộ nữ còn ít… Bên cạnh đó, công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng... chưa được tiến hành đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Công tác tạo nguồn mới chỉ dừng lại ở việc đào tạo học sinh, sinh viên, tạo nguồn từ xa chứ chưa có quy chế để tuyển chọn, bố trí, sử dụng sau khi họ tốt nghiệp…Nguyên nhân là do vẫn còn một bộ phận CBCCVC người DTTS chưa nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong học tập và công tác; Việc bố trí cán bộ chưa khoa học, hợp lý về cơ cấu trong từng cơ quan, đơn vị; Nhận thức của các ngành, các cấp và các cơ quan làm công tác tham mưu về nhân sự chưa đầy đủ, chưa thấy hết vị trí, ý nghĩa của việc quy hoạch, tuyển sinh, đào tạo và sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình; Việc bố trí, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số hằng năm tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp, đặc biệt là sinh viên có trình độ cao đẳng, đại học còn hạn chế so với nhu cầu thực tế… Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự mất cân đối về cơ cấu cán bộ, nhất là số cán bộ dân tộc thiểu số ở các ngành của tỉnh. Số cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số được bố trí đi đào tạo, bồi dưỡng còn ít và gặp khó khăn về phía gia đình, nhất là cán bộ nữ ở cấp xã. Bên cạnh đó tiền lương, phụ cấp còn thấp nên chưa thu hút được sinh viên người dân tộc thiểu số tốt nghiệp đại học, cao đẳng về công tác tại địa phương.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên và xây dựng đội ngũ CBCCVC là người DTTS đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đòi hỏi phải có phương hướng, kế hoạch, bước đi vững chắc trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, nguyên tắc của Đảng và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác cán bộ, cụ thể:

- Chủ động phát hiện, tạo nguồn cán bộ dân tộc tại chỗ, tập trung vào các trường dân tộc nội trú.

- Quy hoạch, đào tạo cán bộ hợp lý đồng thời quy định rõ quyền lợi và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong đào tạo, bồi dưỡng. Mạnh dạn sử dụng, bố trí công việc và đề bạt vị trí thích hợp cho cán bộ DTTS đã qua đào tạo có trình độ chuyên môn, đủ năng lực, có lập trường chính trị.

- Ưu tiên dành biên chế tại các ngành, các địa phương; áp dụng hình thức hợp đồng lao động vào làm việc tại những vị trí đang thiếu cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, xã, trường học, trạm y tế... dành những vị trí này để tuyển dụng sinh viên là người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học về làm việc.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyển dụng và đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn nhân lực là người DTTS.

- Thường xuyên luân chuyển, điều động CBCCVC là người DTTS tiếp cận với nhiều lĩnh vực công tác khác nhau nhằm giúp CBCCVC chủ động, linh hoạt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

 Ngô Thị Luyến​


Hình minh họa

 

Tin nổi bật

Yes
Approval Status Approved
ok

Attachments

Created at 4/17/2015 9:54 AM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 10/16/2015 3:00 PM by DONGNAI\tuyentv