Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Đại hội Chi bộ Ban Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020

Title

Đại hội Chi bộ Ban Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020

Loại tin

Hoạt động Đảng & Đoàn thể

Loại tin:ID

43

Đoạn tin ngắn

- Ngày 22/5, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, tham dự Đại hội có đồng chí Trần Văn Giới - ĐUV, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự

Nội dung

- Ngày 22/5, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, tham dự Đại hội có đồng chí Trần Văn Giới - ĐUV, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự

 


Đ
ại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2015 2020.

 

     Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh hiện có 21 đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, chính sách hỗ trợ, đầu tư của Trung ương, của tỉnh cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện Kế hoạch số 491/BCS-UBT ngày 07/7/2010 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện kết luận số 57-KL/TW ngày 03/11/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7 (khóa IX) về công tác dân tộc; xây dựng các chính sách đặc thù đối với đồng bào Hoa, Chăm, Khmer; Chương trình hành động thực hiện Chiến lượt công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020; chế độ chính sách hỗ trợ kinh phí cho các em sinh viên là người dân tộc thiểu số cư trú trên địa bàn tỉnh đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học hệ chính quy; tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai lần thứ II năm 2014. Ngoài ra còn tham mưu UBND tỉnh tổng kết Chương trình 134, 135 của Thủ tướng Chính phủ; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06/2004/CT-TTg ngày 18/2/2004 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào Chăm; báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 62-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (Khóa VII) về tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới; báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 68-CT/TW ngày 18/4/1991 của Ban Bí thư Trung ương về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh… Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện chính sách bảo tồn, khôi phục các ngành nghề truyền thống của đồng bào….

 
 
 
 
 
Quang cảnh Đại hội
 

- Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, trọng tâm là tăng cường công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự… vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phòng ngừa đấu tranh các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động.  

 

- Đại hội bầu Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 5 đồng chí, bầu 2 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

                  

                                                                   Nguyễn Văn Thương                           

Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes
Approval Status Approved
ok

Attachments

Created at 6/16/2015 11:57 AM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 10/16/2015 2:32 PM by DONGNAI\tuyentv