Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
Attachment3/25/2022
Kế hoạch tổ chức Đoàn đại biểu NCUT đi trao đổi, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh năm 2022
Ban Dân tộc5Quyết định1
  
Attachment12/31/2021
Quyết định về việc giao nhiệm vụ phụ trách, điều hành hoạt động của Phòng Nghiệp vụ Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Ban Dân tộc5Quyết định1
  
Attachment1/25/2022
Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành công tác dân tộc tỉnh Đồng Nai năm 2022
Ban Dân tộc5Kế hoạch4
  
Attachment1/21/2022
Quyết định phân bổ biên chế công chức và hợp đồng lao động đối với các phòng thuộc Ban
Ban Dân tộc5Quyết định1
  
Attachment1/21/2022
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Ban Dân tộc5Quyết định1
  
Attachment1/21/2022
Thông báo đánh giá, xếp loại công chức năm 2021
Ban Dân tộc5Thông báo6
  
Attachment1/20/2022
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2022
Ban Dân tộc5Kế hoạch4
  
Attachment1/13/2022
Thông báo kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2022
Ban Dân tộc5Thông báo6
  
Attachment12/28/2021
Thông báo công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Ban Dân tộc5Thông báo6
  
Attachment12/28/2021
Quyết định công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2021 của Ban Dân tọc tỉnh (đợt 2); phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 2) cho các phòng thuộc Ban Dân tộc
Ban Dân tộc5Quyết định1
  
Attachment12/20/2021
Thông báo về việc thực hiện niêm yết công khai danh sách nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức Ban Dân tộc
Ban Dân tộc5Thông báo6
  
Attachment12/17/2021
Quyết định Về việc công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Ban Dân tộc; phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2022 cho các phòng thuộc Ban Dân tộc (kèm Phụ lục)
Ban Dân tộc5Quyết định1
  
Attachment10/11/2021
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Ban Dân tộc5Quyết định1
  
Attachment11/1/2021
Quyết định công bố kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh1Quyết định1
  
Attachment11/2/2021
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022
Ban Dân tộc5Báo cáo5
  
Attachment10/14/2021
QD về việc phê duyệt kết quả LCNT gói thầu chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng từ năm 2015 trở về trước của Ban Dân tộc
Ban Dân tộc5Quyết định1
  
Attachment10/15/2021
Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng từ năm 2015 trở về trước của Ban Dân tộc
Ban Dân tộc5Thông báo6
  
Attachment9/20/2021
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng từ năm 2015 trở về trước của Ban Dân tộc.
Ban Dân tộc5Quyết định1
  
Attachment9/10/2021
Báo cáo công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính 9 tháng đầu năm 2021
Ban Dân tộc5Báo cáo5
  
Attachment9/16/2021
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2021
Ban Dân tộc5Báo cáo5
  
Attachment9/20/2021
Thông báo Về việc cắt giảm, tiết kiệm dự toán chi tiết thường xuyên theo Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ đối với dự toán ngân sách năm 2021 tại Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Ban Dân tộc5Thông báo6
  
Attachment7/29/2021
Báo cáo Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Ban Dân tộc5Báo cáo5
  
Attachment7/8/2021
Báo cáo công khai thực hiện kinh phí tự chủ quý 2.2021
Ban Dân tộc5Báo cáo5
  
Attachment7/6/2021
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2021 của Ban Dân tộc
Ban Dân tộc5Báo cáo5
  
Attachment6/16/2021
Triển khai công văn 969/SKHCN-TKC ngày 4/6/2021 của sở Khoa học và Công nghệ
Ban Dân tộc5Văn bản2
  
Attachment6/11/2021
Báo cáo công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2021
Ban Dân tộc5Báo cáo5
  
Attachment4/6/2021
Quyết định thanh lý tài sản do hư hỏng, không còn sử dụng tại Ban Dân tộc (của sở Tài chính)
Ban Dân tộc5Quyết định1
  
Attachment4/19/2021
Quyết định phê duyệt kêt quả đơn vị trúng thầu bán tài sản thanh lý hư hỏng
Ban Dân tộc5Quyết định1
  
Attachment4/7/2021
Thông báo bán đấu giá tài sản
Ban Dân tộc5Thông báo6
  
Attachment5/5/2021
Thông báo danh sách công chức được chuyển đổi vị trí công tác năm 2021
Ban Dân tộc5Thông báo6
1 - 30Next