Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
Attachment11/1/2021
Quyết định công bố kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh1Quyết định1
  
Attachment11/2/2021
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022
Ban Dân tộc5Báo cáo5
  
Attachment10/14/2021
QD về việc phê duyệt kết quả LCNT gói thầu chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng từ năm 2015 trở về trước của Ban Dân tộc
Ban Dân tộc5Quyết định1
  
Attachment10/15/2021
Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng từ năm 2015 trở về trước của Ban Dân tộc
Ban Dân tộc5Thông báo6
  
Attachment9/20/2021
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng từ năm 2015 trở về trước của Ban Dân tộc.
Ban Dân tộc5Quyết định1
  
Attachment9/10/2021
Báo cáo công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính 9 tháng đầu năm 2021
Ban Dân tộc5Báo cáo5
  
Attachment9/16/2021
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2021
Ban Dân tộc5Báo cáo5
  
Attachment9/20/2021
Thông báo Về việc cắt giảm, tiết kiệm dự toán chi tiết thường xuyên theo Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ đối với dự toán ngân sách năm 2021 tại Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Ban Dân tộc5Thông báo6
  
Attachment7/29/2021
Báo cáo Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Ban Dân tộc5Báo cáo5
  
Attachment7/8/2021
Báo cáo công khai thực hiện kinh phí tự chủ quý 2.2021
Ban Dân tộc5Báo cáo5
  
Attachment7/6/2021
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2021 của Ban Dân tộc
Ban Dân tộc5Báo cáo5
  
Attachment6/16/2021
Triển khai công văn 969/SKHCN-TKC ngày 4/6/2021 của sở Khoa học và Công nghệ
Ban Dân tộc5Văn bản2
  
Attachment6/11/2021
Báo cáo công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2021
Ban Dân tộc5Báo cáo5
  
Attachment4/6/2021
Quyết định thanh lý tài sản do hư hỏng, không còn sử dụng tại Ban Dân tộc (của sở Tài chính)
Ban Dân tộc5Quyết định1
  
Attachment4/19/2021
Quyết định phê duyệt kêt quả đơn vị trúng thầu bán tài sản thanh lý hư hỏng
Ban Dân tộc5Quyết định1
  
Attachment4/7/2021
Thông báo bán đấu giá tài sản
Ban Dân tộc5Thông báo6
  
Attachment5/5/2021
Thông báo danh sách công chức được chuyển đổi vị trí công tác năm 2021
Ban Dân tộc5Thông báo6
  
Attachment5/14/2021
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Ban Dân tộc5Báo cáo5
  
Attachment5/13/2021
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2021
Ban Dân tộc5Báo cáo5
  
Attachment3/31/2021
Kế họach đơn giản hóa quy định, TTHC lĩnh vực công tác dân tộc năm 2021
Ban Dân tộc5Kế hoạch4
  
Attachment3/30/2021
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2021
Ban Dân tộc5Kế hoạch4
  
Attachment2/25/2021
Phê duyệt đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021
UBND Tỉnh1Quyết định1
  
Attachment1/12/2021
Thông báo về việc niêm yết công khai thực hiện dư toán ngân sách thu chi ngân sách quý IV năm 2020
Ban Dân tộc5Thông báo6
  
Attachment1/18/2021
Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngàynh công tác dân tộc tỉnh Đồng Nai năm 2021
Ban Dân tộc5Kế hoạch4
  
Attachment3/2/2021
Kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2021
Ban Dân tộc5Kế hoạch4
  
Attachment3/18/2021
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021
Ban Dân tộc5Kế hoạch4
  
Attachment1/22/2021
Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập trang tin điện tử BDT.pdf
Ban Dân tộc5Quyết định1
  
Attachment2/24/2021
Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo Nghị định 161.2018.NĐ-CP của Chính phủ đối vời vị trí bảo vệ tại cơ quan Ban Dân tộc.pdf
Ban Dân tộc5Thông báo6
  
Attachment2/25/2021
KH tổ chức họp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 06 tháng đầu năm 2021
Ban Dân tộc5Kế hoạch4
  
Attachment2/24/2021
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
Ban Dân tộc5Kế hoạch4
1 - 30Next