Chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Văn hóa - Thể thao
Gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 18/09/2017 16:18 Xem với cỡ chữ

​        Thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) về mặt vật chất và tinh thần, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy tinh hoa văn hóa các dân tộc thiểu số, làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa các dân tộc Đồng Nai nói riêng và 54 dân tộc trên toàn quốc nói chung. UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 7232/KH-UBND ngày 25/7/2017 về việc triển khai “ Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 – 2020”.

     
Nhà ở của dân tộc Chơro xã phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

          Với mục tiêu gìn giữ, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa truyền thống điển hình (vật thể và phi vật thể) của các DTTS trên địa bàn tỉnh trước những tác động của đời sống văn hóa đương đại, đặc biệt chú trọng địa bàn có các DTTS có nguy cơ mai một (các dân tộc ít người không có điều kiện tự bảo vệ văn hóa của mình),lưu giữ kịp thời những loại hình di sản văn hóa có giá trị, những hiện vật điển hình của từng dân tộc, góp phần vào công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục trong cộng đồng các dân tộc, tạo lập cơ sở cho việc triển khai bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống điển hình của các DTTS ở Đồng Nai lâu dài và bền vững.

Trên cơ sở đó, Kế hoạch đã đưa ra 05 dự án thành phần thực hiện theo lộ trình từ năm 2017 đến năm 2020 như sau:

Dự án 1: Nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân lực trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các DTTS trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện dự án này cần bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ nhân lực trong ngành từ cấp tỉnh đến cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ của các dự án thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn về công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa các DTTS trên địa bàn tỉnh.


Lễ cưới của người Hoa xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ​

Dự án 2: Tiến hành công tác điều tra thực tế, kiểm kê, phân loại các loại hình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các tộc người trên địa bàn tỉnh; Đánh giá thực trạng các loại hình di sản văn hóa đã biến mất hoặc có nguy cơ mai một; loại hình văn hóa đang tồn tại, giá trị, tầm quan trọng đối với cộng đồng như kiến trúc nhà ở, dụng cụ lao động sản xuất, đồ gia dụng, phương tiện vận chuyển, nhạc cụ, trang phục truyền thống hoặc chuyện kể, ca dao, dân ca, tục ngữ, câu đố, lễ hội, phong tục tập quán, tín ngưỡng dân gian, trò chơi, ẩm thực, các nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian,… Từ đó đề xuất các giải pháp bảo tồn, phục dựng có hiệu quả; lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể, có hướng nghiên cứu chuyên sâu phục vụ cho công tác lập hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Dự án 3: Trên cơ sở việc xác định các loại hình văn hóa truyền thống điển hình của các DTTS, tổ chức triển khai việc sưu tầm, bảo quản theo phương pháp tiên tiến, công nghệ khoa học hiện đại; tiến hành số hóa các hiện vật phục vụ cho công tác nghiên cứu, phổ biến giá trị hiện vật trong cộng đồng, qua đó làm phong phú bộ sưu tập hiện vật văn hóa trưng bày tại bảo tàng Đồng Nai.


Trang phục của người phụ nữ dân tộc Mường

Dự án 4: Trưng bày, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa truyền thống điển hình các DTTS trên địa bàn tỉnh thông qua các hình thức như: tổ chức trưng bày hình ảnh, tài liệu, hiện vật về văn hóa vật thể và phi vật thể điển hình các DTTS tại Bảo tàng tỉnh; Tổ chức Hội thảo khoa học “ Văn hóa các DTTS tỉnh Đồng Nai”; In ấn, phát hành các ấn phẩm về bảo tồn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể điển hình; Giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa của cộng đồng các DTTS trên các phương tiện truyền thông đại chúng, thông qua các hoạt động du lịch,... nhằm tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng trong việc gìn giữ, bảo vệ, trao truyền di sản văn hóa.

Dự án 5: Xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa truyền thống điển hình của các DTTS trên địa bàn tỉnh thông qua việc tư liệu hóa các loại hình di sản văn hóa phi vật thể của các DTTS ở Đồng Nai phục vụ công tác nghiên cứu, lưu trữ tại Bảo tàng tỉnh; tiến hành số hóa hệ thống hình ảnh, dữ liệu các loại hình di sản văn hóa phi vật thể làm nguồn lưu trữ tại bảo tàng phục vụ cho công tác phổ biến, trưng bày, tuyên truyền. Làm phim phục dựng di sản văn hóa phi vật thể theo từng chuyên đề như: lễ hội truyền thống, phong tục tập quán, tri thức dân gian… lưu trữ tại Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về di sản văn hóa vật thể của các DTTS điển hình ở Đồng Nai.

Để thực hiện hiệu quả 05 dự án nêu trên, Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp cụ thể như:

 Các ngành, cấp tỉnh và địa phương cần thống nhất các quan điểm, chủ trương của Kế hoạch. Đưa mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc vào Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch Nhà nước ở các cấp, ngành địa phương; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể và người dân về văn hóa và nhiệm vụ phát triển văn hóa DTTS trên địa bàn tỉnh.


Một số vật dụng trong gia đình người Dao

Xây dựng chế độ chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn về lĩnh vực quản lý di sản văn hóa nói chung và văn hóa DTTS nói riêng; có chế độ hỗ trợ các nghệ nhân am hiểu về văn hóa dân tộc đến làm việc tại các cơ quan văn hóa của tỉnh và cơ sở; Xây dựng cơ chế chính sách đặc thù cho việc bảo tồn và nâng cao đời sống văn hóa của vùng DTTS. Trong đó, chú ý các chính sách, chế độ khuyến khích các nghệ nhân DTTS trao truyền di sản văn hóa, khuyến khích lớp trẻ tiếp thu di sản văn hóa của dân tộc mình. Chính sách này lồng ghép với các chính sách ưu đãi đối với nghệ nhân DTTS trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, vận động bằng mọi hình thức trên các phương tiện truyền thông, cổ động trực quan, thông tin triển lãm chuyên đề để nâng cao nhận thức về giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số, khích lệ lòng tự hào, tự tôn về văn hóa truyền thống của các tộc người; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các cộng đồng, nghệ nhân có thành tích giữ gìn, trao truyền, bảo vệ vồn di sản văn hóa của các DTTS trên địa bàn tỉnh.

Huy động các nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa; khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia tài trợ, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí, công tác điều tra, nghiên cứu phục dựng các lễ hội truyền thống của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; kết nối, lồng ghép giữa các chương trình, dự án về phát triển Văn hóa các DTTS của Trung ương với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cấp huyện, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa. Khuyến khích xã hội hóa trong việc đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất; bảo tồn, tôn tạo nhà ở truyền thống của đồng bào các tộc người và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của các DTTS trên địa bàn tỉnh./.

Luyến Ngọc​

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 173B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836; Fax: 0613. 941340 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai