Chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Hoạt động chuyên ngành
Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Cập nhật 18/03/2019 17:10 Xem với cỡ chữ

​           

Thực hiện Kế hoạch số 14256/KH-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2019. Ngày 08/01/2019, Trưởng ban Ban Dân tộc đã ký ban hành Kế hoạch số 06/KH-BDT về việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 tại Ban Dân tộc.

Tại kế hoạch này mục tiêu chung là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương của các bộ, ngành của tỉnh về công tác cải cách hành chính; Thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập trung cải cách, đơn giản hóa, nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính góp phần thực hiện công việc được ngắn gọn, khoa học và hiệu quả. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.

Ban Dân tộc cũng đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2019 như sau:

Cải cách thể chế: Tham mưu ban hành văn bản QPPL theo đúng quy trình của Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật, báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019. Chủ trì, phối hợp công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc.

Cải cách thủ tục hành chính: Xây dựng các kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính đúng thời hạn, đạt yêu cầu. Tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Cập nhật, sửa đổi, bổ sung kịp thời Bộ thủ tục hành chính của Ban, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc lĩnh vực công tác dân tộc. Công tác tiếp nhận, trả hồ sơ thực hiện theo đúng quy trình. Tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với các thủ tục hành chính.Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính; rà soát kịp thời các khó khăn vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính. Công khai bộ thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của Ban. Tiếp nhận, xử lý, trả lời các phản ánh, kiến nghị về công tác dân tộc đúng quy trình. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, đặc biệt trong giải quyết TTHC. Thực hiện việc tiếp nhận, trả hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính; tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ, tra cứu thủ tục hành chính, gửi thông báo, thư xin lỗi qua công thông tin điện tử, phần mềm một cửa.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 giai đoạn 2015-2021 tại Ban Dân tộc. Triển khai kế hoạch của UBND tỉnh triển khai kế hoạch số 166-NQ/TW ngày 02/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp sếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung rà soát, kiện toàn tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc; sắp xếp bố trí cán bộ, công chức theo vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu công việc chuyên môn.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức: Tiếp tục xây dựng đề án thực hiện việc sắp sếp tổ chức bộ máy, biên chế của Ban theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp sếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ứng dụng phần mềm quản lý, cập nhật dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở dữ liệu điện tử theo đúng yêu cầu. Tăng cường nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn; bồi dưỡng nghiệp vụ theo vị trí việc làm cho cán bộ, công chức Ban Dân tộc năm 2019.

Cải cách tài chính công: Tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế và kinh phí đối với các cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP.

Hiện đại hoá nền hành chính nhà nước: Sử dụng phần mềm trao đổi văn bản dưới dạng điện tử: Trong nội bộ cơ quan; trong xử lý giải quyết công việc. Phối hợp triển khai mô hình chính quyền điện tử; Tiếp tục rà soát, đôn đốc thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của Ban. Tập trung triển khai các nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh quản lý việc ứng dụng CNTT được thông suốt phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành.

Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính: Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/ 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;  Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh; Quyết định số 2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Chương trình cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020; Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019; Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính năm 2019 làm cơ sở triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2019. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2019 theo Bộ chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Mỹ Hạnh​

CÁC TIN KHÁC
» Công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019 (01/12/2019 16:33)
» Kết quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019 (28/11/2019 14:38)
» Một số điểm mới về kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (27/11/2019 16:26)
» Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đồng Nai: Tập trung nguồn lực phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số (21/11/2019 10:50)
» Lãnh đạo Ban Dân tộc ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 (18/11/2019 16:35)
» Khối Thi đua 3 tổ chức về nguồn tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu (28/10/2019 09:06)
» Lễ ra quân Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom (09/10/2019 09:32)
» Quân khu 7 tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho Già làng, Trưởng bản, Trưởng họ tộc năm 2019 (09/10/2019 08:54)
» Thứ trưởng Lê Sơn Hải đến thăm và làm việc tại Đồng Nai (07/10/2019 10:27)
» Lãnh đạo Cơ quan công tác dân tộc đến thăm và chúc tết cổ truyền Sen Đôn Ta của đồng bào dân tộc khmer (03/10/2019 10:07)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 173B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836; Fax: 0613. 941340 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai