Chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Hoạt động chuyên ngành
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ – CP ngày 01/01/2019 Chính phủ và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 17/01/2019 của Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2
Cập nhật 27/03/2019 15:50 Xem với cỡ chữ

​           Thực hiện Chương trình hành động số 1913/CTr-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 17/01/2019 của Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh.  Ngày 21/3/2019, Ban Dân tộc tỉnh xây dựng Chương trình hành động số 50 về triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác dân tộc năm 2019 nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhóm nhiệm vụ trong chương trình hành động của UBND tỉnh đã đề ra.

Với mục đích quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; Nghị quyết số 12/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019; Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2019 đến toàn thể cán bộ, công chức làm công tác dân tộc. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Phòng Dân tộc cấp huyện tham mưu có hiệu quả Chương trình công tác dân tộc năm 2019 góp phần thực hiện thắng lợi các nhóm mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình hành động số 1913/CTr-UBND của tỉnh.

 Nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động của Ban được xác định cụ thể như sau:

Một là, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban năm 2019, trong đó tập trung thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số; công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh

  Tiếp tục triển khai Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2019; phối hợp xét tuyển học sinh dân tộc thiểu số vào học tại các Trường PTDT nội trú năm học 2019 – 2020; Thực hiện cấp các loại báo, tạp chí cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có uy tín và các lễ, tết của đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019.

 Tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyên truyền như: Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III/2019; Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tập huấn kỹ năng về tuyên truyền biển đảo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số; khảo sát nhu cầu triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số…

Tổ chức thăm hỏi lễ tết của đồng bào dân tộc thiểu số, bàn giao nhạc cụ cho các nhà văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh; thành lập Đoàn Vận động viên tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI/2019 tại tỉnh ĐăkNông nhằm bảo tồn văn hóa, các môn thể thao dân tộc.

Hai là, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường thực thi công vụ và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc

Tập trung triển khai có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch tuyên truyền và tự kiểm tra cải cách hành chính năm 2019; Rà soát, hoàn chỉnh việc chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc và niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và tại trụ sở cơ quan; tiếp tục thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử trên cơ sở ứng dụng CNTT kết hợp với Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước do các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh cho toàn thể cán bộ công chức của Ban. Đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hỗ trợ và tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh hiểu rõ và thực hiện các quy định của pháp luật.

Ba là, tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; công tác kiểm tra hành chính tại Ban; Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân và tham mưu giải quyết khiếu nại có phẩm chất đạo đức tốt, am hiểu nghiệp vụ, có khả năng hướng dẫn, giải thích, thuyết phục đồng bào hiểu và chấp hành đúng pháp luật. Phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số.

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh, kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc năm 2019; tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành, các đoàn giám sát liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc khi được trưng tập; xây dựng và thực hiện thường xuyên công tác thanh, kiểm tra hành chính tại Ban và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc.

Bốn là, tổ chức sắp xếp lại bộ máy cơ quan theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả

Tổ chức sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các phòng thuộc Ban theo Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương. Theo đề án số phòng thuộc Ban giảm 2 phòng từ 5 phòng xuống còn 03 phòng. Thời gian sắp xếp đảm bảo hoàn thành trước 30/4/2019.

Năm là, thực hiện tốt các chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, làm tốt công tác vận động quần chúng, tranh thủ vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, giữ vững an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có uy tín và lễ, tết truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; tổ chức đưa đoàn đại biểu người có uy tín đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại một số tỉnh phía Bắc; tổ chức họp mặt người có uy tín trong đồng bào DTTS nhân dịp tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019; tổ chức đưa đại diện sư sãi, ban quản trị Chùa và người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer đi dự tết Cholchnamthmay tại thành phố Cần Thơ nhằm tranh thủ vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, giữ vững an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Sáu là, đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động thông tin truyền thông

Xây dựng hệ thống dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh; nâng cấp hệ thống phần mềm của cơ quan nhằm đảm bảo môi trường mạng hoạt động ổn định, an toàn; đồng thời phối hợp với các cơ quan báo, đài biên soạn nội dung tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng các nội dung tuyên truyền về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai lần thứ III/2019; các nội dung tuyên truyền biển đảo, bình đẳng giới; phổ biến giáo dục pháp luật…phù hợp với nhu cầu tìm hiểu thông tin của đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở sáu nội dung trọng tâm, Ban Dân tộc chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trong chương trình hành động; thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện, đồng thời làm tốt công tác tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

                                                                                             (Hiên Nguyễn)​

CÁC TIN KHÁC
» Công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019 (01/12/2019 16:33)
» Kết quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019 (28/11/2019 14:38)
» Một số điểm mới về kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (27/11/2019 16:26)
» Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đồng Nai: Tập trung nguồn lực phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số (21/11/2019 10:50)
» Lãnh đạo Ban Dân tộc ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 (18/11/2019 16:35)
» Khối Thi đua 3 tổ chức về nguồn tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu (28/10/2019 09:06)
» Lễ ra quân Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom (09/10/2019 09:32)
» Quân khu 7 tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho Già làng, Trưởng bản, Trưởng họ tộc năm 2019 (09/10/2019 08:54)
» Thứ trưởng Lê Sơn Hải đến thăm và làm việc tại Đồng Nai (07/10/2019 10:27)
» Lãnh đạo Cơ quan công tác dân tộc đến thăm và chúc tết cổ truyền Sen Đôn Ta của đồng bào dân tộc khmer (03/10/2019 10:07)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 173B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836; Fax: 0613. 941340 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai