Chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Chỉ đạo điều hành
Ban Dân tộc xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.
Cập nhật 12/04/2019 13:28 Xem với cỡ chữ

​          Nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Đồng Nai về nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng 2019. Ngày 10/4/2019 vừa qua, Ban Dân tộc đã thực hiện việc xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. Nội dung kế hoạch tập trung vào hai nhiệm vụ chính là công tác phòng ngừa tham nhũng và nhiệm vụ công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.

Phần nhiệm vụ thứ nhất là về công tác phòng ngừa tham nhũng, Ban Dân tộc sẽ tập trung vào 05 nhiệm vụ chủ yếu như:

Một là, nhiệm vụ thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục đến toàn thể đảng viên, công chức, nhân viên cơ quan về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng như: Kế hoạch số 132-KH/BCS ngày 16/6/2017 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; Quy định số 06-QĐ/TU ngày 03/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng;...

Hai là, thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan. Ở nhiệm vụ này, Lãnh đạo Ban Dân tộc tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan theo kế hoạch đề ra; chỉ đạo nghiêm việc xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan theo nội dung Kế hoạch số 1111/KH-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2019. Theo yêu cầu thì trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ này cần phải có tài liệu minh chứng cho việc đã triển khai thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, nhằm phục vụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.

 Ba là, thực hiện nghiêm việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập trong năm 2019. Ban Dân tộc tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo về việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức gắn với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Chủ động trong việc xác minh Bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc quyền quản lý của đơn vị mình, qua đó kịp thời chỉ đạo xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm theo quy định.

Bốn là, thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Lãnh đạo Ban chỉ đạo việc thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để áp dụng tại cơ quan, việc xây dựng quy chế phải thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ và đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn phù hợp với quy định hiện hành; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tự kiểm tra nội bộ về việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong năm 2019; tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc xây dựng, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc góp phần hoàn thiện và thực hiện các quy định về quản lý kinh tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng; lãng phí.

Năm là, về công tác tuyên truyền, thông tin về phòng, chống tham nhũng. Tại nhiệm vụ này, Ban Dân tộc tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo cung cấp thông tin theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tại Công văn số 3262/UBND-NC ngày 11/4/2017 về việc thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng.

Phần nhiệm vụ thứ hai là về công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. Trong nội dung này, Ban Dân tộc sẽ thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, cần quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng như: Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Kế hoạch số 1148-KH/BCS ngày 07/4/2016 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Kế hoạch số 5209/KH-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Hai là, về tăng cường công tác phát hiện tham nhũng: Lãnh đạo Ban Dân tộc tiếp tục chỉ đạo và tăng cường, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chủ động tự phát hiện hành vi tham nhũng trong cơ quan; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, thực hiện ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc “tham nhũng vặt”; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; thông qua công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư của bộ phận Thanh tra Ban và hoạt động của các tổ chức Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân Lãnh đạo Ban chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí để xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra kế hoạch cũng phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm thực hiện cho các phòng ban, quy định về chế độ thông tin báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch này. 

Trên cơ sở bám sát nội dung chỉ đạo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Đồng Nai và căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của cơ quan, Lãnh đạo, công chức, nhân viên Ban Dân tộc quyết tâm thực hiện tốt, có hiệu quả về các nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019./.

Nguyễn Thị Phương​

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 173B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836; Fax: 0613. 941340 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai