Chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Hoạt động chuyên ngành
Quá trình hình thành và phát triển Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 12/04/2019 15:06 Xem với cỡ chữ

​           Hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày thành lập cơ quan quản lý Nhà nước

về công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2019)

 

Đồng  Nai là tỉnh kinh tế trọng điểm phía Nam với 11 đơn vị hành chính, 171 xã, phường, thị trấn. Dân số trên trên 3 triệu người, với 37 thành phần dân tộc cùng sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số có 39.674 hộ với 189.098 người, chiếm 7% dân số toàn tỉnh. Từ trước tới nay các dân tộc thiểu số ở Đồng Nai luôn một lòng theo Đảng, đoàn kết chống giặc ngoại xâm và tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, đoàn kết cùng nhau xây dựng quê hương Đồng Nai ngày càng phát triển.

Thực hiện lời dạy của Bác: “các dân tộc thiểu số đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt một nhà, sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”. Đồng bào các dân tộc một lòng đến với cách mạng, thủy chung gắn bó với Đảng trong suốt 02 thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; đặc biệt là đồng bào dân tộc tại chỗ như: Chơro, Mạ, X’ tiêng, Cơ Ho,… luôn nêu cao tinh thần đấu tranh mạnh mẽ, lòng căm thù giặc sâu sắc, trong đó đã có nhiều người con ưu tú tham gia hoạt động cách mạng, hầu hết đồng bào dân tộc trong các độ tuổi đã được tập hợp vào đoàn thể cứu quốc thanh niên, nông dân, phụ nữ cứu quốc, mở rộng mặt trận đoàn thể đoàn kết dân tộc, xây dựng chính quyền cách mạng, Chiến khu D, Căn cứ Rừng lá (Xuân Lộc) là địa bàn cư trú của đồng bào dân tộc Chơro, X’ tiêng.

Trong suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) và 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975) đã có biết bao nhiêu những tấm gương anh dũng chiến đấu, các anh hùng liệt sỹ như anh hùng Điểu Cải, dân tộc Chơro (Định Quán) và các bà mẹ Việt Nam anh hùng là người dân tộc thiểu số như mẹ Đào Thị Nhẫn, dân tộc Chơro, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; anh hùng vũ trang nhân dân Lương Văn Xuân, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành…luôn tỏa sáng những tấm gương bất khuất, kiên trung.

Sau 44 năm từ ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019) thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ nhất là từ khi có Nghị quyết số 22/NQ-TW ngày 27/01/1989 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 72-HĐBT ngày 13/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về một số chủ trương, chính sách cụ thể phát triển kinh tế - xã hội, miền núi và đặc biệt là Nghị quyết số 24/TW của Hội nghị BCH TW 7 (khóa IX); Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính Phủ về Công tác Dân tộc. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm, chỉ đạo không ngừng được củng có và hoàn thiện cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Thời kỳ những năm 1990, tiền thân của Ban Dân tộc là Ban Định canh định cư trực thuộc Ty Lâm nghiệp.

Ngày 01/01/1992, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3040/QĐ-UBND về việc đổi tên Chi cục điều động lao động và dân cư thành Chi cục di dân định canh – định cư đảm bảo thêm nhiệm vụ quản lý công tác định canh, định cư theo văn bản số 161/ĐĐ – TC ngày 15/9/1993 của Cục Điều động Lao động Bộ lao động Thương binh và xã hội.

Thực hiện Nghị định số 26/CP của Chính phủ, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1690/QĐ-UBT ngày 28/7/1995 chuyển giao nhiệm vụ Chi cục Định canh định cư từ Sở Lao động – Thương binh và xã hội sang trực thuộc Sở Nông lâm (Nay thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Ngày 02/12/1996 UBND tỉnh có Quyết định số 5709/QĐ-UBT đổi tên Chi cục di dân định canh định cư thành Chi cục định canh định cư và vùng kinh tế mới thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh.

Ngày 17/8/2005 UBND tỉnh có Quyết định số 2947/2005/QĐ-UBND quyết định ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo – Dân tộc tỉnh Đồng Nai; đến ngày 16/4/2006 UBND tỉnh ban hành Quyết định 3339/QĐ-UBT về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác định canh - định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số từ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn sang Ban Tôn giáo – Dân tộc thực hiện. Đến ngày 26/6/2008, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2001/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai về việc chuyển giao chức năng và tổ chức làm công tác tôn giáo vào Sở Nội vụ và đổi tên Ban Tôn giáo – Dân tộc thành Ban Dân tộc cho đến nay.

Hiện nay, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai được quy định tại Quyết định số 48/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai. Thực hiện Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Ban dân tộc theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, theo đó cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc còn lại 3 phòng gồm: Văn phòng, Thanh tra Ban và Phòng Nghiệp vụ Dân tộc với 28 biên chế.

Mặc dù có nhiều thay đổi về cơ quan quản lý, song cơ quan thực hiện quản lý Nhà nước về công tác dân tộc của tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng và chính quyền đặc biệt quan tâm đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kháng chiến cũ. Trước những năm 1993, trình độ sản xuất và dân trí còn thấp, đời sống vật chất tinh thần còn nghèo nàn, lạc hậu, tỷ lệ đói nghèo trong đồng bào dân tộc còn khá cao. Từ tình hình thực tế nêu trên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có nhiều Chỉ thị, Nghị quyết chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung huy động các nguồn lực thực hiện tốt những chương trình, dự án của Trung ương và của Tỉnh nhà đã đề ra.

Quá trình triển khai, hàng loạt các chính sách dân tộc đã thực sự mang lại hiệu quả. Thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg và Quyết định 198/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã giải quyết hỗ trợ: 40 hộ đất sản xuất; 2.668 hộ chuyển đổi sang chăn nuôi, đào tạo nghề; 598 hộ đất ở; 2.422 hộ về nhà ở; 2.986 hộ nước sinh hoạt phân tán và 13 công trình nước sinh hoạt tập trung; Chương trình 135 giai đoạn II đã hỗ trợ cho 70 ấp đặc biệt khó khăn thuộc 41 xã khu vực II, 06 xã đặc biệt khó khăn khu vực III được hỗ trợ về phát triển sản xuất, hỗ trợ cơ sở hạ tầng, hỗ trợ đào tạo cán bộ, cộng đồng và hỗ trợ nâng cao đời sống nhân dân; Quyết định 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn giai đoạn 2009 – 2013 đã thực hiện hỗ trợ cho 253.213 nhân khẩu với tổng kinh phí là: 21.113 triệu đồng; thực hiện 05 dự án làng dân tộc phát triển bền vững ổn định cho 600 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện: Tân Phú, Long Thành, Vĩnh Cửu và Cẩm Mỹ; xây dựng 03 trường dân tộc nội trú và Trường Cao đẳng nghề số 8 để đào tạo con em đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 18/01/2013 giai đoạn 2013 – 2016 đã thực hiện hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh với 11.584 lượt sinh viên, kinh phí: 21.011 triệu đồng; chính sách phát huy vai trò người có uy tín Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 của UBND tỉnh, hàng năm đảm bảo kinh phí hoạt động cho trên 200 vị, tổ chức 10 đoàn đi học tập kinh nghiệm tại các tỉnh miền Trung, Miền Bắc; Hàng năm, tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho đội ngũ người có uy ín trong đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ làm công tác dân tộc cấp xã…

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII, tỉnh đầu tư xây dựng 13 nhà văn hóa dân tộc đồng thời trang bị nhạc cụ truyền thống cho các văn hóa dân tộc; sưu tầm và khôi phục nghệ thuật múa, hát dân ca, cồng chiêng, các trang phục truyền thống; phục dựng các lễ hội truyền thống mang đặc trưng của từng dân tộc: SaYangva (dân tộc Chơro); Yang – Koi và Yang Bơ Nơm (dân tộc Mạ); Đâm trâu (dân tộc X’ Tiêng, Cơ Ho); tết ChôlChnămThmây, lễ Senđolta, Oóc-Om-Boc (dân tộc Khmer); Ramadan, Maji (dân tộc Chăm); Tả Tài phán (dân tộc Hoa); Lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tày nhờ vậy bản sắc văn hóa của các dân tộc được giữ gìn và phát huy.

Trãi qua 73 năm công tác dân tộc gắn liền với kết quả hoạt động của cơ quan công tác dân tộc, từ những kết quả đã đạt được chúng ta khẳng định rằng: Thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta không chỉ vì lợi ích của các dân tộc thiểu số mà còn vì lợi ích của cả nước, không chỉ là đối nội mà còn là đối ngoại, không chỉ về kinh tế xã hội mà cả về chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai và với trách nhiệm, quyết tâm của đội ngũ cán bộ công chức làm công tác dân tộc, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh để thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Đồng Nai lần thứ III/2019, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X./.

                                                                                                                         Nguyễn Hiên     

Một số hình ảnh hoạt động


Hình 1. Hình nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc


Hình 2. Công chức nữ Ban Dân tộc chụp hình lưu niệm tại Lễ kỷ niệm ngày thành lập ngành

     

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 173B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836; Fax: 0613. 941340 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai