Chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Hoạt động chuyên ngành
Công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 22/05/2019 15:44 Xem với cỡ chữ

​          6 tháng đầu năm 2019 công tác dân vận trong thực hiện công tác dân tộc đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và đời sống kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục giữ vững ổn định; không có vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; đồng bào an tâm lao động sản xuất và sinh hoạt.  

Các chương trình, chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số tiếp tục được tổ chức thực hiện tốt. Vai trò của già làng, người có uy tín, trưởng ấp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được phát huy, ngoài việc phối hợp tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các quy định của pháp luật và các nội quy nơi cư trú, tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc vươn lên phát triển kinh tế hộ gia đình, giữ gìn an ninh trật tự trong vùng đồng bào; tích cực tham gia vận động quà (tiền, gạo) hỗ trợ các hộ trong vùng khó khăn, cho hộ nghèo xây dựng nhà ở, người có uy tín vận động xây dựng 01 căn nhà tình thương, cấp gạo cho hộ dân tộc thiểu số khó khăn,...)


Phòng Dân tộc huyện Xuân Lộc phối hợp với các mạnh thường quân phát quà cho hộ đồng bào DTTS nghèo tại xã Xuân Phú

Đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo” trong thực hiện công tác dân tộc, qua đó tạo sự lan tỏa trong vùng dân tộc thiểu số từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác tiếp xúc với cơ sở, tiếp xúc với đồng bào dân tộc thiểu số, chủ động nắm tình hình và kịp thời giải quyết những vấn đề có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác dân vận trong thực hiện công tác dân tộc đã có nhiều chuyển biến tích cực như triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận của chính quyền; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới…


 Huyện Xuân Lộc thăm, chúc tết người có uy tín tết nguyên đán mậu tuất 2019

Đối với nội dung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết  của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận cho công chức, nhân viên cơ quan làm công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đối với công chức, nhân viên cơ quan: đã tổ chức tuyên truyền quán triệt lồng ghép tại các cuộc họp chi bộ, cơ quan, các nội dung tuyên truyền, quán triệt như: các văn bản của Trung ương của tỉnh về thực hiện công tác dân vận; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận của chính quyền; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới…

Tuyên truyền các nội dung về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, nhân viên hiểu biết về quy chế dân chủ, để từ đó đem lại những kết quả bằng và vượt hơn so với năm trước. Thực hiện việc tuyên truyền qua việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ qua các cuộc họp của cơ quan. Đăng bài viết, tin tức các văn bản liên quan đến quy chế dân chủ lên trang tin điện tử của Ban.

Đối với nội dung đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác cơ sở để nắm bắt, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Trong 6 tháng đầu năm, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính Ban Dân tộc đã ban hành các Kế hoạch số 06/KH-BDT ngày 8/01/2019 của Ban Dân tộc về cải cách hành chính năm 2019; Kế hoạch số 05/KH-BDT ngày 8/01/2019 của Ban Dân tộc về Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; Kế hoạch số 02/KH-BDT ngày 7/01/2019 của Ban Dân tộc về thực hiện công tác pháp chế năm 2019.

Sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc của cơ quan, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện quy chế dân chủ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực làm việc, đạt hiệu quả cao trong công tác chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước, phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí. Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với nhiệm vụ chính trị chuyên môn, cải cách hành chính. Thực hiện tốt các quyền được biết, quyền được tham gia ý kiến, quyền giám sát, kiểm tra.

Cập nhật những quy định mới của pháp luật về tố cáo qua đó giúp cán bộ, công chức, nhân viên của Ban Dân tộc chủ động trong quá trình nghiên cứu, vận dụng, áp dụng pháp luật trong công tác nhằm tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt chất lượng hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật Ban Dân tộc đã ban hành kế hoạch số 14/KH-BDT ngày 25 tháng 01 năm 2019 về tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Tố cáo năm 2018. Thời gian tổ chức tập huấn vào ngày 28/01/2019. Tập trung triển khai những nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2018; phân tích những điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018 so với Luật Tố cáo năm 2011.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm Ban Dân tộc không tổ chức thanh, kiểm tra hành chính, không tổ chức thanh kiểm tra chuyên ngành. Không có công dân đến khiếu nại, tố cáo. Không có đơn thư khiếu nại theo thẩm quyền của Ban. Trong 6 tháng đầu năm Ban đã triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng đến toàn thể công chức, nhân viên Ban Dân tộc; báo cáo công tác phòng chống tham nhũng theo định kỳ theo quy định. Thực hiện niêm yết kê khai tài sản, thu nhập cho công chức, nhân viên thuộc diện kê khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác thanh tra; thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo quy định. Tiếp tục thực hiện việc triển khai quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện các quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. Tiếp tục thực hiện cơ chế 01 cửa theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Bộ thủ tục hành chính của Ban được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ban.

Thực hiện Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt Đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc theo Nghị định số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương. Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-BDT ngày 25/02/2019 về triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc theo Nghị định số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương. Trên cơ sở sắp xếp lại tổ chức, biên chế các phòng chuyên môn và tương đương, Ban Dân tộc ban hành Quyết định điều động các công chức phù hợp với năng lực, sở trường công tác để tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trên cơ sở Phương án nhân sự đã được cấp ủy Chi bộ và tập thể lãnh đạo thống nhất.

Công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 của công chức nhân viên Ban Dân tộc đã triển khai thực hiện đúng đối tượng theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 quy định về minh bạch về tài sản thu nhập. Đối tượng kê khai là Lãnh đạo ban và các Trưởng, phó các phòng thuộc Ban thực hiện kê khai theo quy định của pháp luật gửi về Ban tổ chức Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh. Trong năm 2018, Ban Dân tộc không có công chức, nhân viên vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập. Thực hiện cơ chế một cửa Ban Dân tộc bố trí 01 công chức phụ trách công tác tiếp nhận và trả kết quả đối với các cá nhân và tổ chức khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc.

Về Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, nhân viên: Với mục đích đổi mới phương thức tổ chức thực hiện phổ biến pháp luật, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ban Dân tộc đã xây dựng Kế hoạch số 41/KH-BDT ngày 12/3/2019 kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019 dự kiến tổ chức tại 58 điểm với 7000 lượt. Thời gian dự kiến tuyên truyền từ tháng 6/2019 đến tháng 11/2019.

Ngày 12 tháng 3 năm 2019 Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-BDT về bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gồm 222 học viên trong đó: 10 học viên là công chức Phòng Dân tộc các huyện, thị xã Long Khánh và cán bộ phụ trách công tác dân tộc thuộc Văn phòng HĐND – UBND TP. Biên Hòa; 212 học viên là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của tỉnh Đồng Nai. Nội dung các chuyên đề là chính sách dân tộc và công tác dân tộc, tình hình an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh; Tuyên truyền về biển đảo Việt Nam; vai trò và nhiệm vụ của người có uy tín và việc vận động sự tham gia của đồng bào dân tộc trong xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc vv…

Ban Dân tộc xây dựng kế hoạch số 39/KH-BDT ngày 12 tháng 3 năm 2019, về bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ làm công tác dân tộc cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 2019. Tổng cộng có 113 học viên, trong đó: 10 học viên là công chức Phòng Dân tộc các huyện, thị xã Long Khánh và cán bộ phụ trách công tác dân tộc thuộc Văn phòng HĐND-UBND thành phố Biên Hòa; 103 cán bộ làm công tác dân tộc cấp xã ở các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Về đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và công tác tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số.

Nhằm triển khai sâu rộng toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến pháp luật có hiệu quả phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số và tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến pháp luật Ban Dân tộc đã xây dựng kế hoạch số 41/KH-BDT ngày 12 tháng 03 năm 2019 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019. Dự kiến tổ chức tại 58 điểm với khoảng 7000 lượt đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh và học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số của các trường: Cao đẳng nghề số 8 – Bộ quốc phòng, DTNT tỉnh, Dân tộc nội trú liên huyện Tân Phú – Định Quán, Dân tộc nội trú Điểu Xiểng trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện công tác tuyên truyền từ tháng 6/2019 đến hết tháng 11/2019. Bên cạnh đó công tác triển khai tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai lần thứ III ở cấp huyện và cấp tỉnh năm 2019 tiến tới Đại hội đại biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ 2 năm 2020 cũng được quan tâm thực hiện.

Trong triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Nhằm tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao to lớn của đồng bào dân tộc thiểu số trong công cuộc giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ hội nhập và phát triển giai đoạn 2009 – 2019; Ban Dân tộc đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3560/KH-UBND tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, tại tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức Đại hội ở 02 cấp: cấp huyện và tỉnh. Về thời gian tổ chức Đại hội cấp huyện tổ chức trong 01 ngày, hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 6  năm 2019 với số lượng đại biểu chính thức không quá 150 đại biểu, đại biểu khách mời tối đa bằng 1/3 số đại biểu chính thức. Thời gian tổ chức Đại hội cấp tỉnh là 2 ngày, hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2019 với số lượng đại biểu chính thức không quá 250 đại biểu, đại biểu mời tối đa bằng 1/3 số lượng đại biểu chính thức.

Ban Dân tộc cũng đã phối hợp với Văn phòng đại diện Ủy ban Dân tộc tại Tp. Hồ Chí Minh tặng quà cho 02 tập thể và 30 cá nhân tại 03 huyện, thị xã: Định Quán, Xuân Lộc, thị xã Long Khánh nhân dịp tết Chôl chnăm Thmây và Thăm, tặng quà nhân dịp lễ Sayangva cho đồng bào dân tộc Chơ ro tại  các xã trên địa bàn gồm các huyện Vĩnh Cữu, Định Quán, Long Thành, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Thống Nhất và thị xã Long Khánh…

Mỹ Hạnh

CÁC TIN KHÁC
» Lễ ra quân Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom (09/10/2019 09:32)
» Quân khu 7 tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho Già làng, Trưởng bản, Trưởng họ tộc năm 2019 (09/10/2019 08:54)
» Thứ trưởng Lê Sơn Hải đến thăm và làm việc tại Đồng Nai (07/10/2019 10:27)
» Lãnh đạo Cơ quan công tác dân tộc đến thăm và chúc tết cổ truyền Sen Đôn Ta của đồng bào dân tộc khmer (03/10/2019 10:07)
» Kiểm tra việc thực hiện một số chính sách dân tộc trên địa bàn UBND thành phố Long Khánh (26/09/2019 15:25)
» Hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III năm 2019 (26/09/2019 15:25)
» Ban Dân tộc tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin cấp tỉnh điều tra về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019 (17/09/2019 09:47)
» Kiểm tra việc thực hiện một số chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Trảng Bom (17/09/2019 09:47)
» Thanh tra Ban Dân tộc tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (04/09/2019 09:18)
» Tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, văn hóa công sở và đạo đức công vụ cho công chức, nhân viên ban dân tộc năm 2019 (13/08/2019 13:30)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 173B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836; Fax: 0613. 941340 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai