Thực hiện thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” để phòng chống COVID-19. - Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Chú trọng công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay
Cập nhật 23/04/2020 11:03 Xem với cỡ chữ

​       Ngày 3/2/1930 với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam chúng ta đã gặt hái được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc. Trãi qua 90 năm ra đời và phát triển, Đảng ta luôn vận dụng và phát triển sáng tạo những nguyên tắt cơ bản của học thuyết Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng. Với sự lớn mạnh không ngừng của Đảng ta là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và là sức mạnh to lớn của toàn dân tộc. Giai đoạn hiện nay xuất phát từ nội tại đất nước và bối cảnh thế giới đang có những diễn biến phức tạp,  Đảng ta đã không ngừng tự đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ  của từng thời kỳ cách mạng. Đổi mới trong công tác xây dựng Đảng luôn là vấn đề mang tính thời sự, Đảng đã dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, được đặt ra trong nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng kể từ Đại hội lần thứ VII đến Đại hội lần thứ XII.

Qua các thời kỳ cách mạng khác nhau nhưng cơ bản Đảng ta luôn vận dụng linh hoạt và khẳng định các nguyên tắc nhất quán trong xây dựng Đảng đó là: một là, Đảng là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội quân tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc; hai là, Chủ nghĩa Mác - Lênin và  tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng; ba là, tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng; bốn là, Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân; năm là, Đảng là một khối đoàn kết, thống nhất, thường xuyên tự phê bình và phê bình để phát triển; sáu là, Đảng là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống; bảy là, Đảng phải tích cực kết nạp những quần chúng ưu tú của giai cấp công nhân, nhân dân lao động vào Đảng, kịp thời đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng; tám là, Đảng tuân theo chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. Tuân thủ nghiêm ngặt tám nguyên tắc cơ bản nói trên trong quá trình xây dựng Đảng ta là một trong những nguyên tắc có tính quyết định đảm bảo cho Đảng giữ vững và phát huy bản chất giai cấp công nhân, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; là cơ sở khoa học để Đảng ta không ngừng chăm lo xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng luôn xứng đáng với vai trò tiên phong, người lãnh đạo tài tình chèo lái con thuyền của cách mạng Việt Nam đạt được những thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Giai đoạn hiện nay, Đảng lãnh đạo đất nước từ thời kỳ quá độ đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, việc mở cửa hội nhập quốc tế là xu hướng tất yếu  của các quốc gia trên toàn thế giới. Vì vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị đang nắm giữ vận mệnh của dân tộc, với nhiều trọng trách, đối mặt với những cám dỗ, thách thức từ mặt trái của cơ chế thị trường, điều đó đòi hỏi mỗi người cán bộ, đảng viên càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng, lập trường chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn nêu cao tính tiên phong của Đảng. Nếu người cán bộ, đảng viên không nhận thức sâu sắc đường lối của Đảng, không tích cực, kiên trì rèn luyện phẩm chất cách mạng thì rất dễ bị tha hoá, biến chất, xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng. Vấn đề giữ vững bản chất của Đảng - là một Đảng Cộng sản, đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì sự nghiệp của giai cấp công nhân, của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân là vấn đề hết sức trọng yếu và sống còn của Đảng.

Thực tiễn trong các giai đoạn của cách mạng Việt Nam cho thấy, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định đến sức mạnh, uy tín của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị về xây dựng Đảng, trong đó điển hình là 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 26/6/1992 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII), về “Một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng” được cho là cuộc chỉnh đốn Đảng lần thứ nhất; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 2/2/1999 của Hội nghị lần thứ 6 (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” là lần chỉnh đốn Đảng lần thứ hai; tiếp đến là Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và gần đây nhất là Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã cho thấy quyết tâm chỉnh đốn Đảng, quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, biết đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Thông qua các Nghị quyết và kết quả từ thực tiễn đã cho thấy các lần chỉnh đốn Đảng đã mang lại những kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác xây dựng Đảng. Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được đẩy mạnh và có chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước những tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Một trong những phong trào được triển khai rộng khắp trong các tổ chức Đảng và đảng viên đó là phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đã trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Từ phong trào đã có nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực, những tấm gương sống của cán bộ, đảng viên đã có sức lan tỏa, cộng hưởng trong Đảng và trong xã hội.

Mặt khác, một trong những hình thức có tác dụng răn đe, giáo dục đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay đó là việc nghiêm túc xử lý kỷ luật đối với những đảng viên vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không loại trừ vùng cấm trong thời gian qua đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự nhìn nhận để sửa mình, tự điều chỉnh hành vi, thái độ trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong trong thi hành công vụ. Từ đó tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi mà toàn Đảng, toàn dân ta đồng lòng “triệu người như một” chống lại đại dịch Covid - 19 đang đe dọa toàn cầu thì lòng tin vào Đảng, vào Chính phủ càng trở nên mãnh liệt: Đảng ta là một chân chính, Đảng nhân văn luôn đặt sinh mệnh của con người lên hàng đầu.

Để công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, đáp ứng nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, Đảng ta cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; bảo vệ vững chắc nền tảng lập trường chính trị và tư tưởng của Đảng.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng góp phần trực tiếp vào việc xây dựng và củng cố vững chắc niềm tin khoa học trong Đảng, trong xã hội đối với lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đối với công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, vào xu thế và triển vọng của chủ nghĩa xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng thành công theo mục tiêu của Đảng là: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh.

Muốn làm được điều này thì mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần nâng cao nhận thức về vai trò của công tác chính trị tư tưởng; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác tư tưởng.

Chú trọng xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch cụ thể về chiến lược văn học nghệ thuật, tạo ra những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng về nghệ thuật, có tác dụng giáo dục sâu sắc.

Chú trọng việc xây dựng việc xây dựng đội ngũ chuyên trách, tăng cường đầu tư cơ sở chất - kỹ thuật cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu của hoạt động tư tưởng trước những đòi hỏi mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Hai là, tiếp tục đổi mới, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, đổi mới công tác tổ chức của Đảng và đảng viên

Các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu sắc chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo từng giai đoạn cụ thể và nhiệm vụ xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới tư duy, xác định rõ hệ thống quan điểm chỉ đạo việc đổi mới, kiện toàn tổ chức của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở; chăm lo xây dựng đội ngũ cấp ủy viên ở cơ sở, trước hết là bí thư cấp ủy có phẩm chất, năng lực, uy tín và đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thật sự tiền phong, gương mẫu; tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng ở cơ sở.

Quan tâm đến đổi mới sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, ban hành và thực hiện các quy định chặt chẽ hơn về kết nạp đảng viên theo hướng nâng cao chất lượng, kiên quyết không chạy theo số lượng để ngăn chặn những kẻ cơ hội, thực dụng, cá nhân chủ nghĩa thâm nhập vào hàng ngũ của Đảng.

Cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên theo hướng đồng bộ, liên thông, nhất quán trong hệ thống chính trị và phù hợp với thực tế. Khẩn trương rà soát, loại bỏ các cơ chế, chính sách không còn phù hợp thì cần tiếp tục bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách vĩ mô nhằm quản lý, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ mới.

Ba là, đổi mới đồng bộ, mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Trong tác phẩm: Sửa đổi lề làm việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết:  cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”;  Nghị quyết Hội nghị trung ương 3 khóa VIII khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”. Vì vậy trong quá trình đổi mới công tác cán bộ cần kết hợp chặt chẽ việc xây dựng đội ngũ cán bộ với sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế bộ máy hệ thống chính trị, gắn với đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đổi mới chính sách tiền lương; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII. Đổi mới và tăng cường công tác cán bộ và quản lý cán bộ trong hệ thống chính trị, tập trung khắc phục bằng được những yếu kém trong công tác cán bộ, xử lý nghiêm minh những sai phạm của cán bộ mà dư luận đang bức xúc.

Tiếp tục kiên định, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ. Thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở, trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ và trong phát hiện, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm. Tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức, bộ máy và công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần bảo đảm sự trong sạch về chính trị trong nội bộ. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những hiện tượng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội,... để đưa thông tin sai lệch nhằm xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Đại hội XI của Đảng xác định đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, đặc biệt nhấn mạnh: các cấp ủy, tổ chức Đảng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên để phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời những hành vi sai phạm. Nội dung kiểm tra, giám sát phải toàn diện, cả về tư tưởng chính trị, động cơ, thái độ, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống và thu nhập, tài sản bất minh của cá nhân, gia đình cán bộ, đảng viên. Tăng cường kiểm soát quyền lực để bảo đảm quyền lực được vận hành công khai, minh bạch, đúng đắn gắn với việc phân công, phân cấp trong hoạt động quản lý và điều hành.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hoạt động của hệ thống ủy ban kiểm tra các cấp. Hoàn thiện quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra Đảng với tổ chức Đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc xem xét khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật cán bộ đảng viên.

Năm là, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỗi một cán bộ, đảng viên cần thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác tu dưỡng rèn luyện, luôn thể hiện được ý thức cầu thị tiến bộ; tinh thần ham học tập ở mọi lúc, mọi nơi; có ý thức kiên trì rèn luyện thói quen, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, nghiêm túc, cụ thể; tự đánh giá bản thân để lựa chọn cách thức, biện pháp rèn luyện phù hợp; có thái độ nghiêm khắc trong tự phê bình, lắng nghe ý kiến nhận xét của quần chúng, cấp trên, cấp dưới và đồng cấp về bản thân mình. Thực hiện có hiệu quả chủ trương người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chủ động phát huy ưu điểm, khắc phục sai lầm, khuyết điểm để không ngừng tự hoàn thiện bản thân.

Tính tiên phong, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên gắn với nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống, người đứng đầu phải thực sự là tấm gương trong tự phê bình và phê bình; các đồng chí lãnh đạo phải thực sự gương mẫu, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, làm gương cho cấp dưới noi theo, người đứng đầu phải thường xuyên coi trọng công tác quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quy định rõ chức trách, nhiệm vụ, quyền lợi của mỗi cá nhân trên từng cương vị công tác, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên bộc lộ, phát huy tối đa năng lực của bản thân; lấy sự tiên phong, gương mẫu và kết quả hoạt động thực tiễn làm tiêu chí cơ bản để đánh giá phẩm chất, năng lực và đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Trong  bối cảnh tình hình hiện nay, Đại hội Đảng các cấp đang diễn ra để tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thì công tác xây dựng Đảng vẫn là một nhiệm vụ cấp bách hơn bao giờ hết vì vậy mỗi cá nhân, tổ chức cần rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng và đạo đức để bảo vệ Đảng, kiên định với đường lối lãnh đạo của Đảng đã lựa chọn./.

Hiên Nguyễn​

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai