Thực hiện thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” để phòng chống COVID-19. - Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020) - Nhìn lại một số kết quả trong công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Cập nhật 22/10/2020 09:58 Xem với cỡ chữ

​        

       Hình ảnh: Họp mặt 90 năm ngày thành lập công tác dân vận của Đảng

do Ban Dân vận tỉnh Đồng Nai tổ chức.

Sáng ngày 09/10/2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng nhằm ôn lại truyền thống trong chặng đường phát triển của công tác dân vận dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ghi nhận kết quả đạt được của các cấp, các ngành, địa phương trong việc thực hiện công tác dân vận. Nhân buổi họp mặt, Ban Dân vận còn tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương: “Vì sự nghiệp công tác dân vận của Đảng” cho các cá nhân có thành tích trong công tác dân vận của Đảng; khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, khen thưởng cho các cá nhân đạt giải cuộc thi viết về các tấm gương “Dân vận khéo” năm 2020.

90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng - Một chặng đường  trưởng thành và phát triển vững mạnh

Sau khi thành lập Đảng, từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930, tại Hồng Kông, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và các án nghị quyết về công nhân vận động, nông dân vận động, cộng sản thanh niên vận động, phụ nữ vận động, quân đội vận động, vấn đề cứu tế và đồng minh phản đế. Nghị quyết Trung ương lần thứ nhất chỉ rõ: "Trong các Đảng bộ thượng cấp (từ thành và tỉnh ủy trở lên) phải tổ chức ra các Ban chuyên môn về các giới vận động". Từ tháng 10/1930, hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng bao gồm: Công vận, Nông vận, Thanh vận, Phụ vận, Quân đội vận, Mặt trận phản đế được ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, nước nhà giành được độc lập, sự nghiệp cách mạng có những chuyển biến mới, đòi hỏi công tác vận động quần chúng của Đảng cần được tăng cường nhằm động viên tối đa sức người, sức của cho kháng chiến, kiến quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, số 120, ra ngày 15/10/1949 với bút danh X.Y.Z. Bài báo có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện xuyên suốt tư tưởng “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, là cẩm nang của công tác dân vận, chỉ dẫn đầy đủ, sâu sắc về mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp công tác dân vận đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức chính quyền và các tổ chức đoàn thể trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận”, theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị khóa VIII đã đồng ý lấy ngày 15/10/1930 là ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và quyết định chọn ngày 15/10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để đẩy mạnh việc học tập và thực hiện những lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận.Trải qua 90 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Đảng lãnh đạo công tác dân vận trong tình hình hình mới

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, công tác dân vận ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong đời sống xã hội, là nền tảng của trật tự an toàn xã hội. Để phát huy sức mạnh của toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, công tác dân vận, đặc biệt là dân vận chính quyền càng phải đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Tiếp tục các quan điểm chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng trong công tác dân vận từ Nghị quyết 8B-NQ/HNTW ngày 27/3/1990 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VI) về đổi mới công tác quần chúng của Đảng , tăng cường mối quan hệ của Đảng và nhân dân”; Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế dân vận của hệ thống chính trị; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới  sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới... đến các nghị quyết, chỉ thị về đối tượng vận động trong công tác dân vận được triển khai rộng rãi đến các cấp ủy đảng gồm: Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 1-11-2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác người khuyết tật; Thông báo số 158-TB/TW, ngày 2-1-2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới; Thông báo số 160-TB/TW, ngày 15-1-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8-12-2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định số 213-QÐ/TW ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30-10-2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới... Đồng thực thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 19/3/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ-TW về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới; Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh.... Từ hệ thống các văn bản chỉ đạo về công tác dân vận đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị về công tác dân vận; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền bằng các chính sách cụ thể với nội dung và phương pháp phù hợp với từng đối tượng vận động. Từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp để đạt được thành quả trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam và của tỉnh nhà.

Phát huy truyền thống 90 năm ngày thành lập công tác dân tộc, tiếp tục làm tốt công tác dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay

Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo của cách mạng, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có một vị trí chiến lược trong cách mạng nước ta. Dựa trên những quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã đề ra chủ trương và chính sách dân tộc với những nội dung cơ bản là: “các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển”. Trãi qua các thời kỳ cách mạng, công tác dân tộc đã đạt được những thành tựu to lớn góp phần quan trọng trong sự nghiệp quan trọng của đất nước.


Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thăm và làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Trên địa bàn tỉnh, thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn những năm qua đã đạt những kết quả nhất định. Quá trình tham mưu, thực hiện chính sách dân tộc cùng với các chương trình chính sách chung của tỉnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã góp phần thúc đẩy vùng đồng bào DTTS phát triển theo hướng tích cực: 100% xã, 11/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM. Đồng Nai là một trong những tỉnh đi đầu cả nước hoàn thành xây dựng NTM và tiếp tục phấn đấu thực hiện đề án xây dựng NTM kiểu mẫu theo hướng sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững giai đoạn 2018-2025. Cơ sở hạ tầng đảm bảo, 100% các xã vùng đồng bào DTTS có đường nhựa đến trung tâm xã; tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 94,4%; tỷ lệ hộ có điện lưới thắp sáng đạt 99,9 %; toàn tỉnh có 144 trạm bưu điện, 184 nhà văn hóa, 339 nhà sinh hoạt cộng đồng; 170/170 xã, phường, thị trấn có trạm y tế; 100% đơn vị cấp xã thuộc 11/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non; Tiểu học và THCS. Toàn tỉnh xây dựng 13 nhà văn hóa của đồng bào, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, lễ tết thường xuyên được tổ chức...nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS luôn ổn định. Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu xây dựng được đội ngũ người có uy tín với 212 vị luôn phát huy vai trò nòng cốt, là cầu nối đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc; giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, đời sống, sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, kịp thời phản ánh về các cơ quan chức năng nhằm tăng cường, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 
Lễ bàn giao nhạc cụ truyền thống cho đồng bào DTTS tại huyện Xuân Lộc

Tuy nhiên trong công tác dân tộc hiện nay vẫn còn những khó khăn thách thức, tróng đó có một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số chưa tích cực, chủ động sản xuất, trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước; tự bằng lòng với cuộc sống hiện tại, chưa nỗ lực vươn lên; Công tác vận động quần chúng vùng đồng bào dân tộc còn lúng túng, do chưa nắm hết phong tục tập quán, đặc thù sinh sống của từng dân tộc; bản sắc văn hóa dân tộc có nguy cơ mai một, tệ nạn mê tín dị đoan vẫn còn; việc khiếu kiện, khiếu nại trong đồng bào vẫn diễn ra, chủ yếu liên quan đến đất đai; các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc luôn tìm cách kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; Tỷ lệ dân số tự nhiên cũng như tỷ lệ sinh con thứ ba trong đồng bào vẫn còn cao; việc bảo tồn và phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống chưa thu hút đầu tư và phát huy hiệu quả đúng mức, làng nghề truyền thống bị mai một, sản phẩm làm ra thị trường tiêu thụ còn hạn chế, không tìm kiếm được đầu ra, thu nhập ở ngành nghề này còn thấp, chưa khuyến khích được người lao động tham gia. Tình hình dịch bệnh covid - 19 kéo dài trong thời làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất cũng như tâm lý của đồng bào dân tộc thiểu số...

Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với thực tiễn giai đoạn 2020 - 2025

Một là, tuyên truyền giáo dục các củ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt các lĩnh vực liên quan mật thiết đến đời sống, kinh tế, văn hóa trong vùng đồng bào; việc thực hiện các quy định của pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 Hai là, tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết gắn bó lâu đời của nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước xây dựng cộng đồng  dân tộc Việt Nam thống nhất. Trong đó chú trọng giáo dục truyền thống chinh phục thiên nhiên của các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng của đồng bào dân tộc; Giáo dục truyền thống đoàn kết, nhân đạo, yêu thương, gắn bó  giữa các dân tộc: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”; Lá lành đùm lá rách”; “Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại, nên hòn núi cao”.

Ba là, Tôn vinh người tốt biểu dương việc tốt, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số.

 Đẩy mạnh các phong trào yêu nước trong vùng dân tộc; thực hiện tốt các cuộc vận động về từng lĩnh vực cụ thể và vận động chung “ Toàn dân đoàn kết phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”; Tôn vinh người tốt biểu dương việc tốt bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Bốn là, Tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, phát triển giáo dục, y tế; phòng chống tệ nạn xã hội, bài trừ hủ tục lạc hậu. Chính quyền các cấp tổ chức thực hiện tốt kế hoạch phát triển giáo dục, y tế tại địa phương thông qua việc nêu gương người tốt việc tốt; Chủ động phối hợp với Mặt trận, đoàn thể, các hội quần chúng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tổ chức các lễ hội truyền thống của từng dân tộc, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan … nơi cư trú.

Năm là, tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao cảnh giác cách mạng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Xây dựng đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng thế trận an ninh gắn chặt với thế trận quốc phòng toàn dân; Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân đấu tranh làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo, dân tộc để chống phá cách mạng của các thế lực thù địch

Phát huy truyền  thống vẻ vang ngành dân vận của Đảng nói chúng; Dân vận trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc nói riêng. Mỗi cán bộ làm công tác dân tộc, người uy tín trong đồng báo dân tộc thiểu số tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào từng nhiệm cụ thể của mình. Góp phần xứng đáng vào việc phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc vì “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” và các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội của tỉnh đã đề ra./.

     Hiên NguyễnCÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai