Thực hiện thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” để phòng chống COVID-19. - Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Tin trong ngành
Một số điểm mới trong công tác đánh giá, xếp loại chất lượng công chức năm 2020
Cập nhật 30/11/2020 13:37 Xem với cỡ chữ

​       Ngày 18/11/2020, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai ban hành Hướng dẫn số 5136/HD-SNV về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) người quản lý doanh nghiệp và người đại diện phần vốn nhà nước năm 2020 và các năm tiếp theo. Theo Hướng dẫn mới, việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức năm 2020 có một số điểm mới nổi bật như sau:

1.      Về nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC:

- Việc đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và thể hiện qua sản phẩm, công viêc cụ thể.

- Theo khoản 2, mục I của Hướng dẫn 5136/HD-SNV thì CBCCVC có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản. Hướng dẫn cũng nêu rõ: CBCCVC nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Đối với cán bộ, công chức nghỉ thai sản theo quy định thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó. Khi đó, CBCCVC có trách nhiệm làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao, gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác để thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng theo Hướng dẫn.

2. Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC

Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC được quy định tại khoản 3, Mục IV theo các bước sau đây:

Bước 1: CBCCVC tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Bước 2: Nhận xét, đánh giá CBCCVC

Bước 3: Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng cùng cấp nơi cán bộ, công chức, viên chức là người đứng đầu và cấp phó công tác.

Bước 4: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC

Bước 5: Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC theo quy định.

3. Về tiêu chí chung đánh giá, xếp loại chất lượng công chức

Theo khoản 4a, Mục IV, Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC bao gồm: chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó nổi bật là việc bỏ các tiêu chí liên quan đến sáng kiến, giải pháp, công trình khoa học,... khi đánh giá, xếp loại CBCCVC ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Hướng dẫn 3070/HD-SNV quy định: “ Có ít nhất 01 chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận”.

Hướng dẫn 5136/HD-SNV cũng đã bãi bỏ nội dung về trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.

4. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Mục 1b, Khoản VIII của Hướng dẫn 5136/HD-SNV quy định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị. (Hướng dẫn 3070/HD-SNV quy định thời điểm đánh giá, phân loại CBCCVC được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm).

5. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

Tại khoản 5a, Mục VIII của Hướng dẫn 5136/HD-SNV quy định: “Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên và thực hiện các chính sách khác đối với CBCCVC”.

6. Chế độ thông báo kết quả đánh giá CBCCVC:

Tại khoản 3, Mục VIII, Hướng dẫn 5136/HD-SNV nêu rõ hình thức thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức như sau:

+ Đối với công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị: Cấp có thẩm quyền đánh giá công chức thông báo bằng văn bản cho công chức và thông báo công khai về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng; quyết định hình thức công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác, trong đó ưu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trường điện tử.

+ Đối với cấp phó của người đứng đầu và công chức thuộc quyền quản lý của người đứng đầu: Cấp có thẩm quyền đánh giá thông báo bằng văn bản cho công chức và thông báo công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng; quyết định hình thức công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác, trong đó ưu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trường điện tử.

 (Hướng dẫn 3070/HD-SNV quy định kết quả đánh giá, phân loại CBCCVC phải được thông báo bằng văn bản cho cán bộ, công chức, viên chức sau 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận của người hoặc cấp có thẩm quyền đánh giá).

7. Lưu giữ tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán hộ, công chức, viên chức

So với Hướng dẫn 3070/HD-SNV, Hướng dẫn 5136/HD-SNV đã quy định chi tiết về việc lưu kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC, cụ thể: kết quả đánh giá, xếp loại CBCCVC được thể hiện bằng văn bản, lưu vào hồ sơ CBCCVC, bao gồm: Biên bản cuộc họp nhận xét, đánh giá; phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC; nhận xét của cấp ủy nơi công tác (nếu có); kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC của cấp có thẩm quyền; hồ sơ giài quyết kiến nghị về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC (nếu có); các văn bản khác liên quan (nếu có).

Hướng dẫn số 5136/HD-SNV được thực hiện để đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp và người đại diện phần vốn nhà nước năm 2020 và các năm tiếp theo đồng thời thay thế tất cả các văn bản hướng dẫn khác về đánh giá CBCCVC của Sở Nội vụ trước ngày 15/11/2020./.

(Đề nghị khi đăng đải đính kèm file Hướng dẫn 5136/HD-SNV ngày 18/11/2020 của Sở Nội vụ và Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ)

Ngọc Luyến​

CÁC TIN KHÁC
» Đoàn Đồng Nai tham dự Hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số khu vực Nam bộ (21/12/2020 15:07)
» Đoàn Đại biểu tỉnh Đồng Nai dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 (11/12/2020 10:08)
» Tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025 (04/06/2020 11:04)
» Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng đến trao đổi học tập kinh nghiệm và tham quan Văn miếu Trấn Biên tại Đồng Nai (03/12/2019 17:59)
» Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông đến học tập mô hình phát triển kinh tế tại Đồng Nai (03/12/2019 18:01)
» Ủy ban Dân tộc kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Cơ quan công tác dân tộc (3/5/1946 – 3/5/2016) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (26/09/2016 15:38)
» Ông Đỗ Văn Chiến làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (05/08/2016 16:13)
» Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2015 (01/12/2015 15:48)
» Xây dựng dự thảo Báo cáo Tổng kết các chính sách dân tộc giai đoạn 2011 – 2015 và Khung chính sách dân tộc giai đoạn 2016 – 2020 (09/11/2015 16:25)
» Đánh giá tình hình triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và Chỉ thị 28 của Thủ tướng Chính phủ (09/11/2015 16:13)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai