Thực hiện thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” để phòng chống COVID-19. - Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Chỉ đạo điều hành
Ban Dân tộc phát động phong trào thi đua năm 2022
Cập nhật 21/02/2022 10:14 Xem với cỡ chữ

​            Phát huy những thành tích đạt được trong phong trào thi đua năm 2021, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Chương trình công tác dân tộc năm 2022, ngày 25/01/2022, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 19/KH-BDT phát động phong trào thi đua năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, đặc biệt chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và Thông tri số 28-TT/TU ngày 02/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.


Ông Nguyễn Văn Khang – Trưởng Ban Dân tộc phát động phong trào thi đua tại Hội nghị công chức, người lao động năm 2021

Hai là, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ giải pháp của ngành công tác dân tộc tại Chương trình trọng tâm công tác năm 2022, cụ thể:

Thực hiện các nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2022 trong bối cảnh là năm thứ ba tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II/2020, gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TU ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu, đề xuất xây dựng các chính sách dân tộc; chủ động nắm bắt, kịp thời đề xuất điều chỉnh các chính sách dân tộc cho phù hợp với tình hình thực tiễn, hoặc đề xuất những chính sách phù hợp với đặc điểm tình hình dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. tổ chức Hội nghị biểu dương khen thưởng các cá nhân là người dân tộc thiểu số đạt thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực, tạo sự lan toả trong toàn ngành công tác dân tộc và vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới trong vùng đồng bào. Tạo điều kiện để mỗi cá nhân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận, hiểu, nắm vững và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình.


 
Trưởng Ban Dân tộc trao tặng Giấy khen cho đại diện các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Ban Dân tộc, Phòng Dân tộc cấp huyện theo hướng dẫn của trung ương, của tỉnh. Chú trọng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc theo tinh thần Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới; Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025" năm 2022.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan công tác dân tộc từ tỉnh tới cơ sở vững về chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết, trách nhiệm, nêu cao kỷ luật kỷ cương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ, công chức. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, tập trung chỉ đạo giải quyết những kiến nghị chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tiến hành thanh kiểm tra theo thẩm quyền; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc ở các đơn vị, địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khắc phục những hạn chế, bất cập trong quản lý nhà nước và đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc. Chú trọng thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề liên quan đến đời sống, lợi ích hợp pháp của đồng bào DTTS.

Tăng cường và nâng cao chất lượng thông tin thống kê, chế độ báo cáo thống kê của ngành dân tộc, thực hiện tốt cơ chế phối hợp, cung cấp, phổ biến thông tin trong công tác thống kê; thường xuyên cập nhật, phổ biến kịp thời thông tin tình hình chính trị, xã hội trên thế giới, khu vực và trong nước, nhất là những thông tin có tác động ảnh hưởng đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

 

Trưởng Ban Dân tộc trao tặng giấy khen cho công chức

có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Ba là, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2022). Thông qua đó, tuyên truyền sâu rộng về truyền thống vẻ vang, vai trò vị trí của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc; nêu gương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng trong lĩnh vực công tác dân tộc; nhân rộng những điển hình tiên tiến; phát huy truyền thống, khơi dậy lòng tự hào của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc; tạo phong trào thi đua sôi nổi từ tỉnh đến cơ sở và trong toàn thể cán bộ, công chức, người lao động nỗ lực phấn đấu thi đua lập thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Bốn là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 năm 2022 và các phong trào thi đua khác, hướng các phong trào thi đua vào việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Năm là, tiếp tục kiện toàn Hội đồng thi đua – Khen thưởng Ban Dân tộc; sửa đổi bổ sung quy chế thi đua khen thưởng ngành công tác dân tộc; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng và vai trò, trách nhiệm của các thành viên của Hội đồng trong việc tham mưu tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng theo quy định; trong đó chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa tỉnh

Trên cơ sở đó, năm 2022 Ban Dân tộc cũng đăng ký danh hiệu “Cờ thi đua của UBND tỉnh” cho 01 tập thể, “Tập thể lao động xuất sắc” cho 01 tập thể, “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 01 cá nhân, Bằng khen của UBND tỉnh cho 01 tập thể06 cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước; Bằng khen của UBND tỉnh cho 60 tập thể, 120 cá nhân trong thi đua chuyên đề năm 2022 ./.

                                                                              Ngô Thị Luyến

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai