Thực hiện thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” để phòng chống COVID-19. - Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Chỉ đạo điều hành
Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 – 2025
Cập nhật 09/06/2022 15:06 Xem với cỡ chữ

​         Ngày 20 tháng 5 năm 2022,  Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1307/QĐ-UBND về Chương trình công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025. Nội dung Chương trình gồm những nội dung chính như sau:

Với mục tiêu của Chương trình công tác dân tộc giai đoạn 2022 - 2025 là hướng tới phát triển toàn diện kinh tế - xã hội địa bàn vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; giảm nghèo bền vững; các hộ nghèo đều có nhà ở ổn định, kiên cố và bán kiên cố; sản xuất bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số một cách đồng bộ, môi trường sinh thái được bảo vệ. Trình độ dân trí được nâng cao, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc. Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc, hệ thống chính trị cơ sở, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Về phạm vi, đối tượng của Chương trình được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đối tượng của Chương trình là các tổ chức, cá nhân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hộ đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó ưu tiên cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo.

Từ những mục tiêu, phạm vi, đối tượng nêu trên, Chương trình công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 – 2025 đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể:  

Một là, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án vùng đồng bào dân tộc, nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị về công tác dân tộc. Đồng thời tiếp tục thực hiện công tác  tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng giúp đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; Nghiên cứu, rà soát các chính sách dân tộc đang triển khai thực hiện để tham mưu cấp thẩm quyền ban hành; Thực hiện có hiệu quả chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia; các dự án đầu tư, hỗ trợ vùng dân tộc giai đoạn 2021 - 2025; chính sách đối với người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số; đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bn vng đến năm 2025; các chính sách về giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa nhằm phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số; xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ cán bộ là người dân tộc thiểu số;...

Hai là, xây dựng, tổ chức thực hiện một số chương trình đề án, dự án: Trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục thực hiện các chương trình giảm nghèo, chương trình tăng trưởng và giảm nghèo theo cách làm ăn mới, ứng dụng những kết quả tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất kết hợp với trợ cấp nguồn lực ban đầu vào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mới và từng bước làm thay đổi căn bản và vững chắc bộ mặt kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số; Phát triển toàn diện văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, có chính sách hỗ trợ, khuyến khích để giữ gìn, bảo tồn tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết, tập quán, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa gắn với việc bảo quản, bảo tồn di tích lịch sử ở từng vùng, từng địa phương; xây dựng nếp sống văn minh, bài trừ mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu;…

Ba là, huy động mọi nguồn lực và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như: trồng và chăm sóc rừng, phát triển vùng nguyên liệu, thu mua, chế biến bảo quản nguyên liệu và sản phẩm; phát triển du lịch (sinh thái, văn hóa); phát triển ngành nghề (truyền thống, thủ công); dịch vụ khuyến nông - lâm, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, xây dựng hạ tầng cơ sở;

Bốn là, nghiên cứu khoa học phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc;  Nghiên cứu, nắm rõ các vấn đề về thành phần dân tộc, vấn đề phát triển nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số; đặc điểm, bản sắc văn hóa các dân tộc nhằm cung cấp cơ sở khoa học để xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của các dân tộc thiểu số tỉnh nhà; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đề xuất giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số gắn với việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Năm là, xây dựng hệ thống thông tin về tình hình dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Bao gồm các nhiệm vụ: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện phần mềm hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp cận, khai thác, sử dụng số liệu trong việc xây dựng và hoạch định chính sách dân tộc; Triển khai thực hiện có hiệu Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025”.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ cơ bản nêu trên, Chương trình cũng đề ra các giải pháp chính như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về chủ trương, quan điểm, những định hướng lớn về chính sách kinh tế - xã hội trong đó có chính sách dân tộc và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở đảm bảo dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng để từ đó tham gia vào quá trình quản lý xã hội ở địa phương mình một cách tự giác, thực hiện quyền bình đẳng của các dân tộc. Quan tâm thực hiện tốt chính sách để phát huy vai trò người có uy tín tại cơ sở.

Hai là, quan tâm xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số. Xây dựng cơ chế sử dụng, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ cơ sở theo hướng chuẩn hóa về trình độ học vấn phổ thông và kiến thức quản lý kinh tế. Tăng cường đội ngũ cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư cho phù hợp với nhu cầu thực tế của các địa phương. Tiếp tục kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân tộc trong tình hình mới.

Ba là, đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; làm tốt công tác bảo tồn và phát triển các giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số, tăng cường các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.

Bốn là, ưu tiên, bố trí ngân sách đầu tư cho công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; Xây dựng cơ chế đặc thù, bổ sung chính sách khuyến khích nhằm tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đến đầu tư, kinh doanh tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Năm là, giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh ở vùng đồng bào dân tộc, như tranh chấp đất đai, khiếu kiện tập thể kéo dài,.... Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, củng cố an ninh trật tự vùng dân tộc trên địa bàn tỉnh; kịp thời đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại các âm mưu phá hoại, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch.

Để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình công tác dân tộc đề ra, Chương trình đã phân công công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành trong việc triển khai thực hiện cũng như việc bố trí kinh phí thực hiện Chương trình. 

Với những mục tiêu của Chương trình hướng đến và định hướng được những nhiệm vụ, giải pháp khả thi để thực hiện các chính sách dân tộc. Tỉnh Đồng Nai nói chung, Ban Dân tộc cùng các Sở, ban, ngành nói riêng quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra của Chương trình công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 – 2025, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Thị Phương

CÁC TIN KHÁC
» Kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 (25/11/2022 16:02)
» Kết quả 10 năm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai (14/11/2022 07:27)
» Sử dụng căn cước công dân gắn chíp đăng ký ứng dụng VNEID trên điện thoại để giải quyết các dịch vụ công trực tuyến (26/10/2022 14:13)
» Chuẩn bị tổ chức lễ Tuyên dương Người có uy tín, Nhân sĩ trí thức, Doanh nhân, Hộ sản xuất, kinh doanh giỏi dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Đồng Nai lần thứ II, năm 2022 (19/10/2022 16:20)
» Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc 3 tháng cuối năm 2022 (23/09/2022 14:13)
» Nâng cao trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ tại cơ quan Ban Dân tộc (01/09/2022 12:42)
» Thực trạng và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh hội nhập quốc tế (29/07/2022 21:08)
» Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Thừa Thiên Huế đến trao đổi học tập kinh nghiệm và tham quan tỉnh Đồng Nai (15/07/2022 14:49)
» Trao quà cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Long Khánh (25/07/2022 14:30)
» Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 – NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (08/07/2022 11:43)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai