Thực hiện thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” để phòng chống COVID-19. - Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Chỉ đạo điều hành
Thực trạng và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Cập nhật 26/07/2022 15:11 Xem với cỡ chữ

​        Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính cấp huyện với 170 xã, phường, thị trấn theo Nghị quyết số 694/NQ-UBTVQH14 ngày 10/5/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai. Trong đó có 24 xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I vùng dân tộc thiểu số và miền núi (viết tắt là DTTS&MN) theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn tỉnh có 50 thành phần dân tộc sinh sống với dân số trên 3 triệu người, trong đó dân số đồng bào dân tộc thiểu số  (viết tắt DTTS) có trên 198 ngàn người, chiếm 6,42% dân số toàn tỉnh. Đồng bào các DTTS sống rải rác, xen kẽ trên địa bàn các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa (viết tắt cấp huyện) và chủ yếu sống tập trung đông ở khu vực nông thôn, rừng phòng hộ và rừng sản xuất; hiện nay có một bộ phận người DTTS sinh sống và làm việc tại các trung tâm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trình độ dân trí nhìn chung còn thấp so với mặt bằng của tỉnh, một số ít thành phần dân tộc sống tập trung thành làng, như dân tộc: Chơro, Mạ, S'tiêng, Chăm, Tày, Nùng. Đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh sống gắn bó đoàn kết, mỗi dân tộc đều có văn hóa truyền thống riêng về ngôn ngữ, tập quán, lễ hội, phong tục... tạo nên bản sắc đặc trưng của từng dân tộc.

Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, được bà con dân tộc thiểu số tích cực tham gia hưởng ứng. Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS luôn phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…Nhìn chung, trong những năm qua tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS ổn định.

1. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh hội nhập quốc tế

a) Những kết quả đạt được

Toàn hệ thống chính trị tích cực, chủ động triển khai, xây dựng nội dung, chương trình, xác định và lựa chọn những vấn đề cần quan tâm trong bối cảnh cảnh hội nhập quốc tế. Trên cơ sở nhu cầu thực tế, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của các nước, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, viện trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN.

Trong công tác tuyên truyền: Toàn  hệ thống chính trị của tỉnh chú trọng, quán triệt sâu rộng tầm quan trọng, mục tiêu của công tác tăng cường hợp tác quốc tế. Đó là thu hút các nguồn lực vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm của các nước, các tổ chức quốc tế, tập thể, cá nhân ở nước ngoài, hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho vùng DTTS.

Trong việc thực hiện chính sách dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Chú trọng công tác giảm nghèo bền vững, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc; phát triển nguồn nhân lực và đào tạo đội ngũ cán bộ người DTTS; củng cố hệ thống chính trị cơ sở và giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt của hộ DTTS; Sắp xếp, quy hoạch, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; Đầu tư cơ sở, hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực dân tộc; Đầu tư phát triển giáo dục đào tạo vùng DTTS&MN nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là người DTTS; Đầu tư nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị;  Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch; Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; Đầu tư phát triển cho nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù; Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện Chương trình.

Qua thực hiện các chương trình, dự án, các nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ đã mang lại những hiệu quả nhất định, góp phần giảm nghèo ổn định cuộc sống, chăm sóc sức khỏe, phát triển y tế, giáo dục cho người dân tại các khu vực có các dự án được triển khai. Viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại các vùng DTTS&MN tập trung vào xây dựng, y tế, nâng cấp trường học, dụng cụ học tập, … đúng lĩnh vực, địa bàn ưu tiên vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường sự hiểu biết hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Đồng Nai với nhân dân các nước.

Việc thực hiện các dự án sử dụng vốn của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh luôn được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định hiện hành. Các dự án sau khi được xem xét và phê duyệt được giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan chuyên môn phối hợp các địa phương nơi thực hiện dự án kiểm tra, theo dõi việc thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, thời gian thực hiện của dự án cũng như hạn chế việc lãng phí, thất thoát trong thực hiện dự án. Sau khi dự án được hoàn thành và đưa vào sử dụng, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan thực hiện việc kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các dự án nhằm đảm bảo chất lượng, kéo dài thời gian sử dụng của dự án. Trong quá trình thực hiện các dự án luôn có sự trao đổi với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để rút ra các kinh nghiệm trong việc thực hiện dự án tạo tiền đề cho việc hợp tác lâu dài của tỉnh và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Bên cạnh việc thực hiện các dự án, tỉnh cũng đã tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao giữa các tình nguyện viên của các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài với người dân tại địa phương từ đó nâng cao hiểu biết của các tình nguyện viên về phong tục, tập quán và con người Việt Nam và ngược lại.

Giá trị và hiệu quả viện trợ đã được khẳng định, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương góp phần thực hiện tốt Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của một bộ phận nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào DTTS&MN.

b) Hạn chế

Một là, hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ còn 24 xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I vùng dân tộc thiểu số và miền núi (viết tắt là DTTS&MN) theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, phạm vi, đối tượng áp dụng triển khai thực hiện Dự án, tiểu dự án theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg còn rất ít để thực hiện.

Hai là, việc phối phợp giữa các cấp, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh trong công tác vận động, tiếp nhận chương trình, dự án thuộc nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài chưa cao.

Ba là, cán bộ làm công tác dân tộc có trình độ ngoại ngữ còn hạn chế. Vì vậy trong công tác kêu gọi các nguồn viện trợ còn gặp nhiều khó khăn phải nhờ thông dịch viên hỗ trợ. Một số địa phương chưa bố trí cán bộ chuyên trách đủ năng lực và trách nhiệm để tham mưu cho lãnh đạo địa phương, đơn vị trong công tác vận động, tiếp nhận, quản lý chương trình, dự án thuộc nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Bốn là, cấp huyện vùng DTTS&MN chưa xây dựng được các chuỗi liên kết giá trị đặc trưng của địa phương. Vì vậy việc thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài còn hạn chế, chưa tận dụng hết nguồn lực từ bối cảnh hợp tác quốc tế mang lại.

Năm là, quá trình di cư từ các tỉnh về tỉnh Đồng Nai làm ăn sinh sống cũng tạo ra những bất ổn về việc làm, an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh, dẫn đến những khó khăn trong công tác quản lý và các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn tại địa phương.

2. Nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Một là, tiếp tục ưu tiên các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua chính sách dân tộc.

Hai là, tích cực vận động, thu hút các nguồn lực đầu tư từ nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi chính phủ; xây dựng kế hoạch huy động nguồn vốn quốc tế cho giai đoạn 2021-2025, gắn với nội dung Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTRS&MN giai đoạn 2021-2030.

Ba là, tổ chức hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý các chương trình, dự án có nguồn vốn viện trợ nước ngoài thông qua các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và học tập chia sẽ kinh nghiệm.

Bốn là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các nội dung Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và hoạt động của các nhà tài trợ nước ngoài.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, quản lý, sử dụng các nguồn vốn, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi chính phủ./.

Hiên Nguyễn  

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai