Thực hiện thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” để phòng chống COVID-19. - Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Hoạt động chuyên ngành
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 – NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Cập nhật 11/08/2022 13:30 Xem với cỡ chữ

​        Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 18-NQ/TW), công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Lãnh đạo Ban đã quan tâm, chú trọng việc quán triệt nội dung Nghị quyết và các văn bản liên quan đến toàn thể công chức, người lao động trong đó nhấn mạnh các nội dung về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy cơ quan theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ công chức. Trên cơ sở đó ban hành các văn bản triển khai thực hiện như: Kế hoạch số 79/KH-BDT ngày 29/5/2018, Kế hoạch số 115/KH-BDT ngày 06/7/2018, Kế hoạch 29/KH-BDT ngày 25/2/2019 về triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc theo Nghị quyết số 18 – NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; Đề án 197/ĐA-BDT ngày 26/11/2018 về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy của Ban Dân tộc theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII,…

Qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban có chuyển biến rõ rệt. Đến nay, cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc từ 05 phòng chuyên môn (Thanh tra, Văn phòng, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Phòng Chính sách Dân tộc) giảm xuống còn 03 phòng (Văn phòng, Thanh tra, Nghiệp vụ Dân tộc). Số lượng biên chế công chức, người lao động giảm 08 người (đạt 27.6 % - từ 29 biên chế năm 2015 giảm còn 21 biên chế năm 2022). Bên cạnh đó, Ban Dân tộc đã xây dựng bản mô tả vị trí việc làm, khung năng lực cho từng biên chế công chức và được phê duyệt tại Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh. Đây là cơ sở để đánh giá, sắp xếp công chức phù hợp với năng lực và trình độ, đồng thời là cơ sở để thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của từng vị trí việc làm. Đến nay, về cơ bản đội ngũ công chức Ban Dân tộc đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị (94% công chức có trình độ Đại học trở lên, 28% công chức có trình độ cao cấp lý luận chính trị; 33% công chức có trình độ trung cấp lý luận chính trị). Để nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ công chức, Ban Dân tộc tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức liên quan đến công tác chuyên môn. Hàng năm, cử công chức tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng do các sở, ngành tổ chức, tham mưu triển khai hiệu quả Kế hoạch số 478/KH-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 – 2025 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 – 2025”; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã hàng năm của UBND tỉnh.

Đạt được kết quả nêu trên, Ban Dân tộc đã thực hiện nghiêm các quan điểm chỉ đạo của Trung ương tại Nghị quyết 18-NQ/TW, cụ thể: Luôn nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân tham mưu, nhất là người đứng đầu cơ quan; Tập thể Lãnh đạo Ban luôn tập trung, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đồng thuận cao; Thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, theo lộ trình, đảm bảo thực hiện nguyên tắc: cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một phòng chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính, quy mô tổ chức bộ máy phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan công tác dân tộc; Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong Đảng.

Có thể nói, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW tại Ban Dân tộc về cơ bản đã tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ công chức, đảng viên. Việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn góp phần giảm số lượng đội ngũ lãnh đạo, tăng cường, củng cố về mặt số lượng đội ngũ công chức làm công tác tham mưu. Đối với các phòng có nhiệm vụ tương đồng, trùng lắp được sắp xếp, sáp nhập về một đầu mối, không qua khâu trung gian tạo nên sự thống nhất từ khâu tham mưu xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch đến khâu tổ chức thực hiện góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc./.

Ngô Thị Luyến
CÁC TIN KHÁC
» Tích hợp thủ tục hành chính mức độ 3, 4 lên công dịch vụ công quốc gia (23/09/2022 14:20)
» Tập huấn truyền thông, giáo dục về công tác dân số và phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn huyện Xuân Lộc (23/09/2022 14:08)
» Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” năm 2022 (21/09/2022 10:31)
» Tỉnh Đồng Nai lấy ngày 10 tháng 10 là Ngày Chuyển đổi số hàng năm (21/09/2022 10:32)
» Khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến (21/09/2022 10:32)
» Liên hoan văn hóa, thể thao trong các cơ quan, đơn vị năm 2022 (16/09/2022 16:14)
» Tổ chức Latter-day Saint Charities/Hoa Kỳ với các hoạt động hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai (16/09/2022 16:14)
» Hội thảo góp ý hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc (15/09/2022 16:14)
» Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và công nhận thay thế bổ sung vào danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai năm 2022. (15/09/2022 16:14)
» Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (13/09/2022 14:24)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai