Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Chỉ đạo điều hành

Kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023

​            Cải cách hành chính đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính đó chính là điều kiện và cơ sở để các cơ quan Nhà nước giải quyết công việc cho tổ ch​ức, cá nhân, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. Cùng với đó, cải cách hành chính Nhà nước còn thể hiện ở các nội dung như: Cải cách về thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức, bộ máy, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, tài chính công, hiện đại hoá hành chính. Từ đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, cấp Ủy và Lãnh đạo Ban Dân tộc tập trung chỉ đạo sâu sát và quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có giải pháp cụ thể trong kế hoạch cải cách hành chính hằng năm. 6 tháng đầu năm 2023, Ban Dân tộc đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính triển khai thực hiện đạt 100% kế hoạch đề ra góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Để đạt được những kết quả khả quan đó, lãnh đạo Ban Dân tộc đã và luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan. Coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt, thường xuyên quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn công tác cải cách hành chính. Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, Ban đã ban hành các văn bản quản lý nội bộ như: Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cải cách hành chính đã triển khai thực hiện đạt 100% kế hoạch đề ra trên những nội dung cụ thể như: Phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, mục tiêu, ý nghĩa và tác động của công tác cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của UBND tỉnh, của Ban Dân tộc; Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị... Đồng thời, chỉ đạo các phòng, đơn vị địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2025-2030. Cũng trong năm 2023, Ban thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban; tham mưu ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mực phân bổ vốn ngôn sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2030, giai đoạn I, từ năm 2023 đến năm 2025); kiến nghị bãi bỏ 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành; hồ sơ quản lý công chức và hồ sơ công việc thực hiện lưu trữ điện tử 100%; quản lý văn bản – điều hành công việc để xử lý, giải quyết công việc được thực hiện 100% trên môi trường điện tử; ứng dụng chữ ký số, chứng thư số để xác thực văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản; 100% công chức, lãnh đạo, quản lý sử dụng chữ ký số, chứng thư số và chứng thư số... Hiện nay Ban Dân tộc đang duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ban Dân tộc (Quyết định số 39/QĐ-BDT ngày 30/9/2020 của Ban Dân tộc).

Hiện nay 100% các TTHC ngành dân tộc được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Dân tộc tiếp nhận và tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết 10/10 thủ tục hành chính về công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2023-2027 (Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh - công nhận 206 người có uy tín).

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Dân tộc thực hiện cải cách hành chính đã thu được những kết quả quan trọng công tác kiểm tra công vụ được thực hiện nghiêm túc nâng cao nhận thức cũng như tính năng động, tác phong, đạo đức và hiệu quả làm việc của đội ngũ công chức của Ban. Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy tốt công tác cải cách hành chính, Ban Dân tộc tiếp tục thực hiện hoàn thiện hệ thống thể chế về tổ chức và hoạt động của Ban; rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực dân tộc cũng như thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính của ngành; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban bằng nhiều hình thức thiết thực, thích hợp; các thủ tục hành chính được bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới kịp thời và đúng quy định; Tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ban Dân tộc./.

Đức Võ


Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​