Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Triển khai Văn bản

Triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2024

​Với mục đích tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành đoàn thể, tổ chức xã hội trong Tháng hành động phòng, chống ma túy; qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy"; hướng tới xây dựng cấp huyện, cấp tỉnh và một cộng đồng sạch ma túy. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng, chống ma tuý trên phạm vi toàn tỉnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy. Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, phòng ngừa; tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai nghiện; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xóa bỏ việc trồng các loại cây chứa chất ma túy; thực hiện mục tiêu giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy. Ngày 29/5/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND về thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024 với chủ đề “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy".

Nội dung triển khai gồm: 

Một là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý (Chỉ thị số 36-CT/TW); Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 – 2025 và Dự án 2, Dự án 3 thuộc Chương trình; Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 và các Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về công tác phòng, chống ma túy. Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý; Ngày quốc tế phòng, chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý. Triển khai quyết liệt các giải pháp chuyển hoá “địa bàn cấp xã không ma tuý", tiến tới mục tiêu “huyện không ma tuý, tỉnh không ma tuý".

Hai là, tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý; Ngày quốc tế phòng, chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý, nhất là tại địa bàn cơ sở và tuyên truyền đến các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, thanh niên, học sinh, sinh viên... Tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; hậu quả, tác hại và chế tài xử lý đối với các hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma tuý; kết quả nổi bật trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn ma túy của các lực lượng chức năng; những mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma tuý tại địa bàn cơ sở…

Ba là, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma tuý trên địa bàn tỉnh. Tăng cường đấu tranh, triệt xoá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý; điều tra, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, ngăn chặn nguồn ma tuý thẩm lậu vào địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma tuý, phối hợp đấu tranh đảm bảo đồng bộ, liên hoàn. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án và truy bắt, vận động đối tượng truy nã về ma túy.

Bốn là, tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành chức năng trong kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý, không để tội phạm lợi dụng sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân không trồng, tái trồng cây có chứa chất ma tuý; kịp thời phát hiện, triệt phá diện tích cây có chứa chất ma túy, xử lý nghiêm các đối tượng trồng cây có chứa chất ma túy trái phép. Triển khai quyết liệt các giải pháp chuyển hoá “địa bàn cấp xã không ma tuý".

Năm là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc rà soát, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, tập trung đông công nhân lao động, các khu công nghiệp. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện phù hợp. Tăng cường đầu tư nguồn lực cho những hình thức cai nghiện ma túy có hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở điều trị nghiện ma túy dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

Sáu là, huy động các nguồn lực để triển khai hiệu quả Tháng hành động phòng, chống ma túy; tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông, hỗ trợ cai nghiện và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng…

Bảy là, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Tỉnh ủy về công tác phòng, chống ma túy.  Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn, đối tượng nhằm phát hiện, đấu tranh triệt xóa kịp thời các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; tiến hành điều tra, triệt phá và phối hợp đấu tranh, bóc gỡ các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, bắt được từ đối tượng cầm đầu đến các đối tượng bán lẻ; kiểm tra, phát hiện, triệt xóa kịp thời diện tích trồng, tái trồng trái phép cây có chứa chất ma túy; thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy. Tổ chức rà soát, thống kê, phân tích, đánh giá tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt là các đối tượng có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá"; đề ra phương án quản lý chặt chẽ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp, tập trung đông công nhân lao động, khu công nghiệp… tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác xác định tình trạng nghiện, công tác lập hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện phù hợp. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy. Tổ chức rà soát, đánh giá các mô hình cấp xã, huyện trên địa bàn tỉnh không ma túy để phổ biến, nhân rộng, bảo đảm hiệu quả, đồng bộ, thống nhất. Chủ động định hướng thông tin, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy đảm bảo hiệu quả, thiết thực; chú ý tăng cường hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy ở địa bàn cơ sở. Phát huy vai trò của Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh trong việc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp cai nghiện và xã hội hóa công tác cai nghiện. Đẩy mạnh thực hiện dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý và phòng ngừa nghiện ma tuý" đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma tuý. Chỉ đạo tiếp tục đổi mới công tác cai nghiện; hướng dẫn tổ chức công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo quy định; rà soát, phân loại, tiếp nhận và quản lý người nghiện trong các cơ sở cai nghiện. Chỉ đạo rà soát, xây dựng, nhân rộng các mô hình hỗ trợ cai nghiện hiệu quả, tạo điều kiện kết nối người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy tham gia các dịch vụ ngay tại cộng đồng…

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024; gửi báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh – Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy).

Đính kèm Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 29/5/2024 của UBND tỉnh./. 2024kh188.pdf


Hồ Thị Tuyết Nhung

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​