Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Chỉ đạo điều hành

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2023

Công tác cải cách hành chính luôn được lãnh đạo Ban Dân tộc quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực. Trong năm Ban Dân tộc đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành và kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo chương trình về cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và đã đạt được những kết quả nổi bật trong từng lĩnh vực, cụ thể:

Về Cải cách thể chế:  Trong năm 2023, Ban Dân tộc đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành 01 Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 -2030, giai đoạn I từ năm 2023 đến năm 2025. Tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ lễ hội, tết truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cùng với đó công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL được thực hiện thường xuyên. Kịp thời tham mưu bãi bỏ 01 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý không còn phù hợp.

Về Cải cách thủ tục hành chính: Tiếp tục rà soát và công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định. Trong năm đã tiếp nhận và giải quyết 11/11 hồ sơ về việc đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2023-2027 của các đơn vị cấp huyện.

Về Cải cách tổ chức bộ máy: Hiện nay, Ban Dân tộc đang xây dựng dự thảo đề án kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Ban Dân tộc và đề án vị trí việc làm của Ban. Trên cơ sở sắp xếp lại tổ chức, biên chế các phòng chuyên môn từ 03 phòng giảm xuống còn 02 phòng, điều động các công chức phù hợp với năng lực, sở trường công tác để tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trên cơ sở phương án nhân sự theo vị trí việc làm.

Về Cải cách chế độ công vụ: Công chức được bố trí đúng theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt. Thực hiện nâng lương trước hạn 01 trường hợp và nâng lương thường xuyên 05 trường hợp. Cử bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng 01 trường hợp; cử hơn 15 lượt công chức tham gia các lớp tập huấn liên quan công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Về cải cách tài chính công: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 và Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Ban Dân tộc năm 2023, tổ chức thực hiện bảo đảm chi tiêu tiết kiệm, đúng quy định hiện hành; kịp thời ban hành Quy chế chi nội bộ của Ban năm 2023. Ngay đầu năm, Ban thực hiện kê khai, công khai tài sản công theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017.​


Võ Thị Đức

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​