Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Hoạt động Đảng & Đoàn thể

Nghị quyết thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác dân tộc năm 2024

Năm 2023, trước bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; khó khăn thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi trong đó có công tác dân tộc của tỉnh Đồng Nai. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết của Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh đề ra đã đạt được những kết quả nhất định.

Cấp ủy chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức các phòng thuộc Ban khắc phục khó khăn, nổ lực phấn đấu với mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác tổ chức cán bộ và công tác xây dựng Đảng được chú trọng; việc sinh hoạt chuyên đề cơ bản đi vào nề nếp gắn với các hoạt động thường xuyên của Ban; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác dân vận chính quyền và lãnh đạo tổ chức công đoàn cũng được thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tốt trở lên trên các mặt.

 

 

Nghiêm túc lãnh đạo tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ chủ chốt thuộc Ban Dân tộc năm 2023

 

 

Chi bộ lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác lãnh đạo các hoạt động của Chi bộ cũng gặp những hạn chế sau: Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có lúc, có việc còn chậm; Công tác kiểm tra giám sát giám sát đối với đảng viên chưa sâu sát, chưa được thực hiện thường xuyên, việc sinh hoạt chuyên đề chưa đi vào chiều sâu.

 Trên cơ sở dự báo tình hình năm 2024, kinh tế thế giới sẽ có nhiều khó khăn và thuận lợi đan xen, trong nước tình hình chính trị - xã hội tiếp tục ổn định được kỳ vọng sẽ có nhiều chuyển biến tích cực khi tình hình thế giới được cải thiện, thuận lợi hơn. Tại tỉnh Đồng Nai, năm 2024 là năm thứ tư của nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của các kế hoạch 5 năm 2021 – 2025, góp phần triển khai các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030.

Tại Chi bộ Ban Dân tộc, năm 2024 cũng là năm thứ tư tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó có Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020 – 2025. Để hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2024, Chi bộ Ban Dân tộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2024. Do vậy để tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong năm 2023, Chi bộ Ban Dân tộc ban hành Nghị quyết về các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024.

Về các chỉ tiêu: Phấn đấu Chi bộ Ban Dân tộc được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên chi bộ Ban Dân tộc xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Chi bộ Ban Dân tộc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; 100% đảng viên được triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phấn đấu thực hiện 100% các nội dung trong chương trình kiểm tra, giám sát, kế hoạch thực hiện chuyên đề năm; triển khai đầy đủ công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở, trong đó giới thiệu các gương điển hình thực hiện thực hiện tốt phong trào dân vận khéo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 100% quần chúng tham gia vào các tổ chức công đoàn; hàng năm tổ chức Công đoàn đạt Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; xây dựng cơ quan có đời sống văn hóa.

Về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

 Một là, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện Chương trình công tác dân tộc năm 2024. Trong đó, tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TU ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới năm 2024; Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh năm 2024; Ngày hội văn hóa - thể thao các DTTS lần thứ V năm 2024; Xây dựng chính sách dân tộc trình Hội đồng nhân dân tỉnh như: Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2023 – 2025; Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghiên cứu đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, bình đẳng giới, trợ giúp pháp lý trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới trong vùng đồng bào. Tạo điều kiện để mỗi cá nhân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận, hiểu, nắm vững và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình. Thực hiện chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện để đồng bào an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc tại các địa phương và trên địa bàn tỉnh.

 

Công tác tham mưu Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam tỉnh thăm và chúc tết đồng bào DTTS xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu nhân dịp tết Giáp Thìn 2024

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai thực hiện chuyên mục tuyên truyền các chuyên đề tiếng dân tộc trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh Đồng Nai; Phối hợp thực hiện công tác dân vận vùng DTTS. Phát động phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc và thi đua yêu nước, chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Hai là, về công tác chính trị, tư tưởng: Tăng cường công tác giáo dục về chính trị, tư tưởng, quán triệt học tập Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII). Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, đảng viên và quần chúng. Chú trọng thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức chính trị; tăng cường đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, phản động của thế lực thù địch; thực hiện tốt công tác nắm bắt thông tin dư luận, kịp thời cung cấp thông tin truyền định hướng cho công chức, đảng viên và người lao động của Ban thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Ba là, về công tác tổ chức xây dựng Đảng: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng đánh giá năng lực, phẩm chất cán bộ, công tâm, công bằng trong thực hiện quy hoạch, bố trí cán bộ vào vị trí phù hợp để phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Bốn là, về công tác kiểm tra, giám sát: Chú trọng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện quy chế dân chủ năm 2024; kiểm tra, giám sát trách nhiệm đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ của người đảng viên và các nhiệm vụ được giao;  Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt chuyên đề năm 2024 theo Kế hoạch đề ra 01 chuyên đề/quý. Đánh giá đúng thực chất kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và thực hiện chức trách nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu tại cấp ủy Chi bộ.

Năm là, về công tác dân vận hoạt động của các đoàn thể: Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình công tác dân vận; tăng cường công tác dân vận chính quyền. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo BCH Công đoàn tổ chức phát động các phong trào gắn với các nhiệm vụ của cơ quan năm 2024; chú trọng thực tốt công tác tuyên truyền, chăm lo lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên công đoàn cơ quan. Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia quản lý nhà nước, Công đoàn tham gia xây dựng Đảng vững mạnh tại Chi bộ.

Sáu là, về thực hiện nhiệm vụ đột phá theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ khối lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 02 nhiệm vụ đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX đã đề ra, cụ thể: “Lãnh đạo việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý tại các cơ quan, đơn vị trong đảng bộ Khối"; “Tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị trong  Đảng bộ Khối" trong đó có Chi bộ Ban Dân tộc.

Căn cứ các chỉ tiêu và nhiệm vụ, cấp ủy chỉ đạo phân công đảng viên tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết đề ra./. 


Nguyễn Thị Hiên

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​