Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Chuyển đổi số

Một số nội dung cần triển khai thực hiện trong Đề án 06 tại Ban Dân tộc năm 2024

Căn cứ chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024.

Ban Dân tộc đã xây dựng kế hoạch số 41/KH-BDT ngày 16/2/2024 để triển khai một số nội dung cần thực hiện của Ban Dân tộc trong thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06). Một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện gồm có:

1. Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể là triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 14/KH-BDT ngày 18/01/2024 của Ban Dân tộc về việc kiểm soát thủ tục hành chính của Ban Dân tộc năm 2024.

2. Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền quy trình điện tử liên thông đối với các nhóm thủ tục hành chính liên thông theo Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể là 02 thủ tục hành chính liên quan đến đối tượng người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Bộ thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Bộ thủ tục đưa ra khỏi danh sách và thay thế bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Phối hợp triển khai tích hợp, xác thực, hiển thị các thông tin, giấy tờ cá nhân cho toàn thể công chức, nhân viên thuộc Ban Dân tộc trên ứng dụng VneID, dần thay thế việc cung cấp các giấy tờ cá nhân trong thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính; triển khai tiện ích trên VNeID như các dịch vụ công, Sổ sức khỏe điện tử, Sổ bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội,…

4. Thiết kế Banner Tuyên truyền đề án 06 trên trong thông tin điện tử cơ quan. Phối hợp tuyên tuyền, phổ biến lồng ghép trong kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số nội dung Đề án 06, tầm quan trọng của việc chuyển đổi số trong đời sống xã hội.


Một số Banner tuyên truyền đề án 06 trên trang thông tin điện tử Ban Dân tộc

5. Tiếp tục thực hiện chi trả hỗ trợ hàng tháng không dùng tiền mặt cho người có uy tín theo Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; chi trả không dùng tiền mặt đối với học viên tham gia các lớp bồi dưỡng theo chương trình công tác dân tộc năm 2024.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm “Hệ thống thông tin dữ liệu công tác dân tộc tỉnh Đồng Nai"; Bổ sung và làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trên Phần mềm quản lý CBCCVC mới của Bộ Nội vụ; Triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản dùng chung của tỉnh để phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ chính trị.

7. Rà soát, bổ sung các điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn thông tin thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban Dân tộc; thường xuyên cử công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng về công nghệ thông tin và chuyển đổi số; tổ chức tập huấn, sử dụng hệ thống dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh cho công chức làm công tác dân tộc các cấp.​


Trịnh Văn Tuyên

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​