Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Triển khai Văn bản

Tỉnh ủy Đồng Nai ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai lần thứ IV năm 2024

Ngày 08 tháng 01 năm 2024 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU về lãnh đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai lần thứ IV năm 2024. Toàn văn như sau:

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai lần thứ IV năm 2024 là sự kiện chính trị quan trọng trong cộng đồng các dân tộc thiểu số của tỉnh nhằm tổng kết, đánh giá 5 năm (2019-2024) thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, nâng cao nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với công tác dân tộc, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra.

Để tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Đồng Nai lần thứ IV năm 2024. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Quán triệt sâu rộng về mục đích, ý nghĩa việc tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; tạo khí thế thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và của cả tỉnh nói chung.

2. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới. Chú trọng tuyên truyền trong nước và tuyên truyền đối ngoại về kết quả thực hiện chính sách dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự Đảng chỉ đạo các cơ quan báo, đài đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tiến độ, kết quả của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh trước, trong và sau Đại hội.

3. Về quy mô, thời gian tổ chức và chọn cử đại biểu về dự Đại hội: Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai được tổ chức ở 2 cấp: Cấp huyện và cấp tỉnh. Việc tổ chức đại hội ở các cấp phải được tiến hành trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Thời gian Đại hội ở cấp huyện hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2024, cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2024.

4. Giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác dân vận tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Đại hội cấp huyện và tổ chức Đại hội cấp tỉnh hoàn thành đúng thời gian. Chỉ đạo xây dựng báo cáo chính trị của Đại hội phải đánh giá đầy đủ, khách quan về công tác dân tộc, việc thực hiện chính sách dân tộc 05 năm qua, những tồn tại hạn chế và đề ra nhiệm vụ công tác dân tộc trong thời gian tới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc và tình hình thực tiễn tại địa phương.

Đại hội là dịp tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do vậy, các cấp ủy đảng chỉ đạo việc giới thiệu, chọn cử đại biểu tham dự đại hội các cấp thực sự tiêu biểu, xuất sắc, đại diện cho các dân tộc thiểu số, các thành phần, các thế hệ, lĩnh vực, địa phương trong giai đoạn 2019 – 2024. Việc bình chọn, xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích phải có tác dụng động viên, thúc đẩy phong trào, đúng Luật Thi đua khen thưởng và các quy định hiện hành.

5. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức đại hội đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng thời gian quy định và tổng hợp kết quả báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả Đại hội.

Chỉ thị này được phổ biến rộng rãi đến chi bộ./.​


Nguyễn Thị Dung

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​