Thứ 6 - 26/02/2016
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu vàng Màu xanh lá cây

Hoạt động chuyên ngành

Thực hiện Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2024 – 2030" trong cơ quan Ban Dân tộc

​Nhằm nâng cao nhận thức của công chức, người lao động về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập góp phần thực hiện thành công chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Ngày 02/4/2024, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch thực hiện Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2024 – 2030" trong cơ quan Ban Dân tộc với 02 nội dung cơ bản như sau:

1. Đối với cơ quan Ban Dân tộc:

- Phổ biến, quán triệt sâu rộng đến toàn thể công chức, người lao động nội dung Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030", Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 09/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2024 – 2030", Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 28/02/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2024 - 2030" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai,

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, trao đổi các nội dung liên quan đến kỹ năng, nghiệp vụ liên quan đến công tác chuyên môn trong nội bộ cơ quan hoặc lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị giao ban, sinh hoạt chuyên đề,… nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của công chức.

- Tích cực đăng tin, viết bài về các gương điển hình tiêu biểu của học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; gương điển hình là các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vùng dân tộc thiểu số trên Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc.

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, trong đó khuyến khích, tạo điều kiện để công chức cơ quan tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia các khóa đào tạo trình độ đại học, văn bằng 2, đào tạo sau đại học phù hợp với vị trí việc làm, phù hợp với quy hoạch và yêu cầu phát triển nguồn lực của cơ quan nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Thi đua nâng cao năng lực tự học, sử dụng công nghệ học tập hiện đại, chuyển đổi số trong hoạt động học tập suốt đời; thực hiện học tập mọi lúc, mọi nơi bằng mọi phương pháp, mọi hình thức để phục vụ cho công việc.

- Xây dựng, hoàn thiện các quy định liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, trong đó lấy quả học tập, bồi dưỡng của công chức làm tiêu chí để xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét nâng bậc lương trước thời hạn, thi đua – khen thưởng hàng năm.

2. Đối với cán bộ, công chức làm công tác dân tộc các cấp và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh:

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập cho đồng bào dân tộc thiểu số trong các kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền bình đẳng giới hàng năm của Ban.

- Tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Đề án  “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 – 2025"; Tổ chức các lớp bồi dưỡng liên quan đến kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện công tác dân tộc cho các đối tượng người có uy tín và cán bộ, công chức làm công tác dân tộc các cấp theo chương trình công tác hàng năm.

- Tham mưu UBND tỉnh định kỳ tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập; nhân sỹ trí thức, hộ sản xuất kinh doanh giỏi là người dân tộc thiểu số nhằm động viên, khích lệ tinh thần vượt khó, nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số góp phần đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị, địa phương để phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng dạy và học của hệ thống các trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh; củng cố, duy trì hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, nhà văn hóa dân tộc; đầu tư cơ sở vật chất, tặng quà, trao học bổng cho học sinh góp phần đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trên cơ sở các nội dung nêu trên, Kế hoạch thực hiện Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2024 – 2030" trong cơ quan Ban Dân tộc được giao cho Văn phòng là đầu mối, có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện và tham mưu lãnh đạo Ban công tác báo cáo, đề xuất khen thưởng theo yêu cầu./.


Ngô Thị Luyến

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​