Chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Chỉ đạo điều hành
Nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 – 2020
Cập nhật 14/07/2017 14:27 Xem với cỡ chữ

​      Theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020. Tỉnh Đồng Nai hiện có 85 xã khu vực I, 02 xã khu vực II (với 03 ấp đặc biệt khó khăn: ấp Bon Gõ, xã Thanh Sơn và ấp 4, ấp 7 xã Tà Lài, huyện Tân Phú), không còn xã khu vực III. Đồng Nai với khoảng trên 3 triệu người, với 37 thành phần dân tộc, trong đó thành phần dân tộc thiểu số là 36 với 39.674 hộ gồm 189.098 khẩu, chiếm 7 % dân số toàn tỉnh. Có 04 dân tộc tại chỗ là Chơro, Mạ, X’tiêng và Cơho. Để góp phần nâng cao đời sống, trình độ nhận thức, thay đổi diện mạo cho vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, chính quyền, đoàn thể các cấp đã không ngừng đẩy mạnh thực hiện công tác dân tộc, thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

   Thực hiện chính sách dân tộc trong thời gian qua các cấp, các ngành đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Cùng với phong trào xây dựng: “Nông thôn mới”, đồng bào ra sức thực hiện tốt các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Phong trào làm kinh tế giỏi”… Trong đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát triển, tỷ lệ giảm hộ nghèo làm cho bộ mặt vùng dân tộc, miền núi thay đổi đáng kể, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Tuy nhiên, tổng số hộ nghèo DTTS trên toàn tỉnh hiện nay vẫn còn khoảng 1.987 hộ chiếm tỷ lệ 0,91% so với tổng số hộ dân trên địa bàn tỉnh, có 838 hộ đồng bào DTTS cận nghèo, chiếm 0,85%. Đồng bào DTTS sống xen kẽ và phân bố rộng khắp trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa... nên khó khăn cho việc đầu tư các nguồn lực; tỷ lệ hộc sinh DTTS đi học đúng độ tuổi ở bậc tiểu học trong đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 78,4% nhưng càng học lên các lớp cao hơn thì tỷ lệ học sinh giảm dần như bậc học trung học cơ sở là 63,9% đến bậc trung học  phổ thông là 56,2% trình độ chuyên môn kỹ thuật có độ tuổi từ 15 trở lên chỉ có 4,7% được đào tạo từ sơ cấp trở lên, còn lại 95,3% không có trình độ chuyên môn kỹ thuật; Vẫn còn 4% hộ đồng bào dân tộc thiểu số phải mượn hoặc ở nhờ và 0,9% hộ phải đi thuê mướn nhà để ở; 35% hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất và không có đất sản xuất (trong đó thiếu đất sản xuất chiếm 19,2% và không có đất sản xuất chiếm 15,8%) và có trên 60% hộ cần vay vốn phát triển sản xuất, 49% hộ cần hỗ trợ các dịch vụ y tế, 34% hộ cần chính sách hỗ trợ về giáo dục, 18% hộ cần hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi, 15% hộ cần hỗ trợ về kiến thức khoa học - kĩ thuật và 10% hộ cần hỗ trợ về đào tạo nghề; văn hóa truyền thống của đồng bào có nguy cơ bị mai một.

   Để thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới các cấp chính quyền, đoàn thể, MTTQ các cấp cần tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ và giải pháp sau:

   Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh

   - Tuyên truyền về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về dân tộc; tuyên truyền vận động giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, tiến bộ của các dân tộc thiểu số, nhất là việc giữ gìn tiếng nói, chữ viết, các phong tục, tập quán, lễ hội tiến bộ..., tuyên truyền, vận động thay đổi các thói quen, tập quán lạc hậu, bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 - Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các hoạt động văn hóa, thể thao, hội thi, đối thoại, tiếp xúc trực tiếp của cán bộ các cấp với đồng bào... Đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền miệng, thông qua đội ngũ người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số; thông qua “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư” được tổ chức hàng năm và các lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Ban Dân tộc với Báo Đồng Nai, Đài PTTH tỉnh thực hiện chuyên trang, chuyên mục đại đoàn kết về công tác dân tộc;

   - Hàng năm, tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh những gương người tốt, việc tốt trong đội ngũ người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước, nhất là biểu dương điển hình tiêu biểu của phong trào: “Sản xuất, kinh doanh giỏi” trong đồng bào dân tộc thiểu số.

   Hai là, triển khai, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

   - Xây dựng những mô hình, điển hình của tổ chức, cá nhân ở từng ấp, khu dân cư, từng dân tộc trên các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở các vùng có đồng bào sinh sống, nhằm thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động, xây dựng và nhân rộng các điển hình, mô hình trong các lĩnh vực về chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

   - Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở trong việc triển khai, thực hiện lồng ghép các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với đặc điểm, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số, khắc phục tình trạng chồng chéo, hình thức.

   - Phát huy nội lực, vai trò tự quản tại các ấp, làng, khu dân cư, động viên ý thức tự vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số, khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại vào sự trợ giúp, đầu tư của Nhà nước, tích cực phấn đấu đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, thực hành tiết kiệm, quan tâm tập huấn, phổ biến chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn, khuyến khích đồng bào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng, từng địa phương.

   Ba là, phối hợp thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2017 – 2020

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước cho vùng đồng bào DTTS. Các cấp, các ngành trong tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chính sách đã được UBND tỉnh Đồng Nai ban hành, Cụ thể như:

- Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai Quyết định ban hành chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín và Lễ, tết truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Kế hoạch số 8272/KH-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

- Quyết định số 4431/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình công tác dân tộc giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Quyết định 1799/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 và Quyết định 1494/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;

- Kế hoạch số 2871/KH-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai Kế hoạch đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020;

- Kế hoạch thực hiện công tác đối với đồng bào Hoa, đồng bào Chăm, đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 – 2021.

- Xây dựng Đề án thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016  của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020…

   Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, địa phương chủ động, phối hợp trong công tác giám sát và chủ trì, phối hợp để rà soát, giám sát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách đã ban hành, tập trung là các chính sách về xóa đói, giảm nghèo, giáo dục, y tế, môi trường và văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp tham gia thực hiện có hiệu quả công tác phản biện xã hội thông qua việc tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn và phát triển văn hóa của đồng bào các dân tộc; chương trình, kế hoạch về xóa đói, giảm nghèo ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Quan tâm sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời tập hợp tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số để kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Quốc hội về những vấn đề liên quan đến dân tộc và công tác dân tộc.

   Bốn là, tích cực tham gia thực hiện công tác đối ngoại nhân dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số hiểu được chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước về hội nhập quốc tế, tham gia tuyên truyền về hình ảnh, đất nước con người Việt Nam nói chung, đất nước, con người Đồng Nai nói riêng; tranh thủ các nguồn vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế và các tổ chức Phi Chính phủ để thu hút thêm nguồn lực góp phần thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, giúp đỡ người nghèo, hoạt động nhân đạo, từ thiện ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện các phong trào gắn với xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

   Năm là, phối hợp thực hiện, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu, nâng cao năng lực cán bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số

   - Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phối hợp với Ban Dân vận, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan chức năng về công tác dân tộc để thực hiện tốt Chỉ thị 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ “Về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Tập hợp vận động người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội làm cầu nối giữa đồng bào và chính quyền các cấp.

   - Kiện toàn tổ chức, tăng cường số lượng, chất lượng và chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số và cán bộ làm công tác dân tộc của Mặt trận các cấp từ tỉnh đến cơ sở để làm tốt công tác tham mưu cho Mặt trận trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc.

   - Chú trọng công tác phối hợp với các tổ chức thành viên phát triển đoàn viên, hội viên, đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn hoạt động, bồi dưỡng phương pháp công tác cho đội ngữ cán bộ người dân tộc thiểu số, bảo đảm điều kiện hoạt động và chế độ chính sách phù hợp với vị trí công tác ở khu dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

   Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các đoàn thể, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 – 2020 sẽ đạt được những kết quả quan trọng./.

    Hiên Nguyễn
CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 173B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836; Fax: 0613. 941340 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai