Thực hiện thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” để phòng chống COVID-19. - Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Hoạt động chuyên ngành
Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020) - Một số kết quả trong công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số 9 tháng đầu năm 2021
Cập nhật 13/10/2021 14:53 Xem với cỡ chữ

​           Những ngày tháng 10 năm 2021, trong bối cảnh cả nước tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19, một trong những sự kiện gắn với sự ra đời và không ngừng lớn mạnh của Đảng đó là kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021)

91 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng - Một chặng đường  trưởng thành và phát triển vững mạnh

Sau khi thành lập Đảng, từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930, tại Hồng Kông, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và các án nghị quyết về công nhân vận động, nông dân vận động, cộng sản thanh niên vận động, phụ nữ vận động, quân đội vận động, vấn đề cứu tế và đồng minh phản đế. Nghị quyết Trung ương lần thứ nhất chỉ rõ: "Trong các Đảng bộ thượng cấp (từ thành và tỉnh ủy trở lên) phải tổ chức ra các Ban chuyên môn về các giới vận động". Từ tháng 10/1930, hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng bao gồm: Công vận, Nông vận, Thanh vận, Phụ vận, Quân đội vận, Mặt trận phản đế được ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, nước nhà giành được độc lập, sự nghiệp cách mạng có những chuyển biến mới, đòi hỏi công tác vận động quần chúng của Đảng cần được tăng cường nhằm động viên tối đa sức người, sức của cho kháng chiến, kiến quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, số 120, ra ngày 15/10/1949 với bút danh X.Y.Z. Bài báo có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện xuyên suốt tư tưởng “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, là cẩm nang của công tác dân vận, chỉ dẫn đầy đủ, sâu sắc về mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp công tác dân vận đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức chính quyền và các tổ chức đoàn thể trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận”, theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị khóa VIII đã đồng ý lấy ngày 15/10/1930 là ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và quyết định chọn ngày 15/10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để đẩy mạnh việc học tập và thực hiện những lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận.Trải qua 90 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác dân vận trong tình hình hình mới

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, công tác dân vận ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong đời sống xã hội, là nền tảng của trật tự an toàn xã hội. Để phát huy sức mạnh của toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, công tác dân vận, đặc biệt là dân vận chính quyền càng phải đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Tiếp tục các quan điểm chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng trong công tác dân vận từ Nghị quyết 8B-NQ/HNTW ngày 27/3/1990 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VI) về đổi mới công tác quần chúng của Đảng , tăng cường mối quan hệ của Đảng và nhân dân”; Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế dân vận của hệ thống chính trị; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới  sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới... đến các nghị quyết, chỉ thị về đối tượng vận động trong công tác dân vận được triển khai rộng rãi đến các cấp ủy đảng gồm: Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 1-11-2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác người khuyết tật; Thông báo số 158-TB/TW, ngày 2-1-2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới; Thông báo số 160-TB/TW, ngày 15-1-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8-12-2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định số 213-QÐ/TW ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30-10-2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới... Đồng thực thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 19/3/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ-TW về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới; Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh.... Từ hệ thống các văn bản chỉ đạo về công tác dân vận đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị về công tác dân vận; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền bằng các chính sách cụ thể với nội dung và phương pháp phù hợp với từng đối tượng vận động. Từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp để đạt được thành quả trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam và của tỉnh nhà.

Một số kết quả đạt được trong công tác dân vận 9 tháng đầu năm 2021 lĩnh vực công tác dân tộc

Trong 9 tháng năm 2021, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình triển khai nhiệm vụ trong chương trình công tác dân tộc năm 2021. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ các địa phương, trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4, trên địa bàn tỉnh hiện có 1.250 ca F0 là đồng bào dân tộc thiểu số. Với tinh thần khắc phục khó khăn, Ban Dân tộc và Phòng Dân tộc cấp huyện đã và đang cùng với các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid 19, vừa thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ban. Một số kết quả đạt được:

Một là, tăng cường quán triệt, chỉ đạo Phòng Dân tộc, phòng chuyên môn và UBND cấp xã thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 08/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Covid-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục tuyên truyền trên loa, đài về các chỉ thị, văn bản của trung ương, tỉnh và huyện về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, thành phố; phối hợp với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tuyên truyền, vận động đồng bào nâng cao ý thức trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tự giác chấp hành nghiêm biện pháp 5K. Đồng thời, với vai trò và tinh thần trách nhiệm người có uy tín thường xuyên truyên truyền, vận động bà con đồng bào dân tộc nâng cao ý thức, chấp hành, thực hiện tốt về các quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Đồng chí Quản Minh Cường – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại Ban Dân tộc về công tác dân tộc

 6 tháng đầu năm 2021

Hai là, Công tác vận động hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho đồng bào dân tộc bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid 19, Ban Dân tộc chủ trì, vận động 03 tấn gạo (02 tấn bàn giao cho xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu và 01 tấn gạo cho Hội Chữ thập đỏ thành phố Biên Hòa) để góp phần cùng với địa phương chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực bị phong tỏa, cách ly y tế; phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh và UBND huyện Trảng Bom thành lập Đoàn làm việc về công tác dân tộc và thăm, tặng quà 45 phần quà cho người có uy tín và các hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng với tổng số tiền là 22,5 triệu đồng cho đồng bào dân tộc Chơro tại ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom; Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tổ chức thăm và tặng quà cho bà con DTTS tại các huyện Long Thành, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Tân Phú…từ 90 đến 150 phần quà cho mỗi điểm.

 

Lãnh đạo: UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân tộc thăm và tặng quà cho bà con dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19

Bà là, tham mưu, trình UBND tỉnh các nhiệm vụ về công tác dân tộc như: triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 – 2025”; thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025”; tham mưu phân định các xã, ấp vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 – 2025 Đây là các kế hoạch mang tính định hướng, là căn cứ quan trọng để Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện hàng năm.

Bốn là, tham mưu, các báo cáo tổng kết các chính sách dân tộc giai đoạn như: Tổng kết 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 – 2021; Kết quả thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2021 của Chính phủ về công tác dân tộc từ năm 2016 đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Kết quả thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai…

Năm là, tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Ban Dân tộc phối hợp với UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các Trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh đã cấp 408.600.000 đồng cho 681 sinh viên là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu ở tỉnh Đồng Nai. Thực hiện chính sách đối với người có uy tín vùng dân tộc thiểu số: Ban Dân tộc chủ trì tổ chức gặp mặt người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh vào ngày 30/12/2020, dịp này Ban Dân tộc đã tặng quà cho 208 người có uy tín, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng với tổng giá trị 104.000.000 đồng từ nguồn kinh phí năm 2020. Trong tháng 01/2021, Ban Dân tộc phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức gặp mặt và tặng quà cho 208 người có uy tín từ nguồn kinh phí năm 2021 với tổng giá trị 109.500.000 đồng; tổ chức cập nhật kiến thức dân tộc cho đội ngũ người có uy tín. Ban Dân tộc đã tổ chức 04 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ với trên 200 đại biểu tham dự.

Sáu là, tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Lễ tết truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số như: Sayangva, Sayangri của đồng bào Chơro tại các huyện: Thống Nhất, Long Thành, Cẩm Mỹ và thành phố Long Khánh; Lễ khánh thành Miếu Thành Hoàng (huyện Trảng Bom); thăm Tết Chôlchămthmây đồng bào Khmer tại  chùa Thái Hòa (huyện Định Quán) và chùa Hoa Sơn (thành phố Long Khánh). Tháng Lễ Ramadan của đồng bào Chăm theo đạo Hồi ở các huyện: Xuân Lộc, Long Thành. Cũng nhân dịp này, phối hợp với Văn phòng Đại diện Ủy ban Dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng 11 phần quà cho người có uy tín và  50 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn thuộc địa bàn các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Định Quán, và thành phố Long Thành với số tiền 47 triệu đồng.

Tiếp tục phát huy truyền  thống vẻ vang ngành dân vận của Đảng nói chung, dân vận trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc nói riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Mỗi cán bộ làm công tác dân tộc, người uy tín trong đồng báo dân tộc thiểu số tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào từng nhiệm cụ thể của mình, góp phần xứng đáng vào việc phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS; giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                  Hiên Nguyễn​

CÁC TIN KHÁC
» Thông báo mời thầu: Gói thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng từ năm 2015 trở về trước của Ban Dân tộc. (29/09/2021 15:23)
» Ban Dân tộc thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ ngày 05/8/2021 (26/09/2021 18:59)
» Ban Dân tộc đang từng bước áp dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực kế toán (13/09/2021 16:18)
» Đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số vượt qua đại dịch Covid - 19 (02/08/2021 11:08)
» Kết quả phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 (14/06/2021 10:08)
» Công an tỉnh Đồng Nai với công tác đảm bảo an ninh trật tự vùng dân tộc thiểu số (03/06/2021 10:04)
» Ban Dân tộc ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc tại 02 huyện Thống Nhất và Vĩnh Cửu. (10/05/2021 16:34)
» Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu năm 2021. (16/04/2021 14:40)
» Ban Dân tộc tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. (15/03/2021 16:33)
» Công tác chăm lo Tết Nguyên đán cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh (01/03/2021 09:57)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai
Lượt truy cập :
The attempted operation is prohibited because it exceeds the list view threshold enforced by the administrator.
Liên hệ Cấu trúc Website Đăng nhập