Thực hiện thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” để phòng chống COVID-19. - Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Chỉ đạo điều hành
Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Cập nhật 05/11/2021 08:47 Xem với cỡ chữ

​           Tỉnh Đồng Nai trên 3 triệu người, với 52 thành phần dân tộc, trong đó DTTS có trên 198.000 người, chiếm gần 6,42% dân số toàn tỉnh. Giai đoạn 2016 – 2020 toàn tỉnh có 87 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc khu vực I theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 18/4/2017 và Quyết định 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Giai đoạn 2021 – 2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, tỉnh Đồng Nai có 24 xã khu vực I (không có xã khu vực III, khu vực II). Đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ngày càng tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để góp phần nâng cao đời sống, trình độ nhận thức, thay đổi diện mạo cho vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đặc biệt, vận động đồng bào thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; phong trào thi đua “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” trong đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát triển làm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Mục tiêu tổng quát công tác dân tộc giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh tiếp tục chú trọng công tác giảm nghèo bền vững; thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, nước sinh hoạt; xây dựng kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số một cách đồng bộ gắn với việc bảo vệ môi trường sinh thái. Nâng cao trình độ dân trí, tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc. Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc, hệ thống chính trị cơ sở, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Về mục tiêu cụ thể: Phấn đấu 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số có nhà ở kiên cố; 99% hộ gia đình được sử dụng nước sạch (sinh hoạt hợp vệ sinh). Hệ thống giao thông kiên cố trên 95% xã, ấp; 99% hộ gia đình được dùng điện; số hộ có nhà tiêu, hố xí hợp vệ sinh đạt 85%; Tăng cường thực hiện công tác giáo dục, nâng cao dân trí vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; chú trọng việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại chỗ, đào tạo nguồn nhân lực tạo mọi điều kiện chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ; lao động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số qua đào tạo đạt 40 – 43%; Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động cán bộ là người dân tộc thiểu số; Quan tâm đầu tư xây dựng một số khu du lịch sinh thái gắn với văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

 Để đạt được mục tiêu trên về nhiệm vụ công tác dân tộc tập trung vào các nhóm nhiệm vụ yếu sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Chính phủ, Quốc hội; các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc; trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 gắn với thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.


Lãnh đạo UBDT chủ trì Hội thảo trực tuyến  lấy ý kiến dự thảo các Thông tư hướng dẫn thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức vào ngày 29/10/2021

2. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chính sách dân tộc giai đoạn 2021 – 2025: “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030” theo Nghị quyết số 120/2020/QH14; Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện Đề án: “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 – 2025”; Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” kéo dài thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ…

3.  Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội vùng DTTS; phối hợp nắm bắt tình hình diễn biến dịch bệnh Covid 19, công tác an sinh xã hội vùng DTTS. Tăng cường phát huy vai trò người có uy tín tại các địa phương. Triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách mới ban hành; đảm bảo chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống. Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề lớn vừa cấp bách, vừa lâu dài về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc giai đoạn 2021 – 2025.

 4. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các chương trình, đề án, dự án, chính sách dân tộc còn hiệu lực trong giai đoạn 2021-2025. Tổ chức sơ kết, tổng kết các chính sách, chương trình, dự án hết hiệu lực năm 2020; Báo cáo tổng kết Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 theo hướng dẫn, chỉ đạo của trung ương; Xây dựng Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 – 2030 sau khi trung ương ban hành, hướng dẫn, chỉ đạo.

5. Tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107 và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ đối với Ban Dân tộc, Phòng Dân tộc cấp huyện theo hướng dẫn, chỉ đạo của trung ương, tỉnh. Chú trọng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc theo tinh thần Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới, Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025".

6. Công tác cải cách hành chính lĩnh vực công tác dân tộc: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ban Dân tộc, gắn với việc đổi mới phương thức điều hành tạo sự công khai minh bạch trong công tác quản lý nhà nước; sử dụng, khai thác hiệu quả phần mềm quản lý, điều hành của Ban Dân tộc; Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan công tác dân tộc từ tỉnh tới cơ sở tinh thông nghiệp vụ, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ công chức trong triển khai thực hiện công vụ. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của cấp trên, các nhiệm vụ giao cho Ban Dân tộc quản lý; Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ, công chức. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, tập trung chỉ đạo giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

 Tăng cường và nâng cao chất lượng thông tin thống kê, chế độ báo cáo thống kê của ngành, thực hiện tốt cơ chế phối hợp, cung cấp, phổ biến thông tin trong công tác thống kê; thường xuyên cập nhật, phổ biến kịp thời thông tin tình hình chính trị, xã hội trên thế giới, khu vực và trong nước, nhất là những thông tin có tác động ảnh hưởng đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

7. Công tác phối hợp thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh

- Lĩnh vực giáo giáo dục - đào tạo: Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng các chính sách đầu tư về giáo dục và đào tạo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời quan tâm, đào tạo giáo viên là người dân tộc thiểu số tại các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và tại các Trường Phổ thông dân tộc nội trú. Phối hợp, nghiên cứu, tổ chức các hình thức dạy nghề phù hợp với đặc trưng từng dân tộc, từng vùng, mở rộng các hình thức dạy nghề theo hợp đồng đào tạo đặt hàng giữa các cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm đảm bảo cho học viên sau khi ra trường có việc làm;  Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm để đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị và sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số, ưu tiên đối tượng là lực lượng nòng cốt trong các tổ chức quần chúng ở cơ sở. Hoàn thiện các chính sách sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số, chú trọng công tác phát triển Đảng trong thanh niên dân tộc thiểu số.

- Lĩnh vực y tế: Phối hợp nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện chính sách cấp phát bảo hiểm y tế miễn phí đối với từng đối tượng cụ thể là người dân tộc thiểu số; chính sách hỗ trợ y tế cho phụ nữ nghèo, cận nghèo là dân tộc thiểu số, khi sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở công lập từ tuyến huyện trở lên; Chính sách hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đội ngũ người uy tín trên địa bàn tỉnh.

- Lĩnh vực văn hóa: Chú trọng công tác sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy phát triển các giá trị văn hóa, thể thao, ẩm thực, trang phục, lễ, tết truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; Xây dựng chính sách nhằm hỗ trợ cho các nghệ nhân, nhà giáo trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số và bảo tồn tiếng nói chữ viết của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tiếp tục xây dựng lộ trình nhà Văn hóa dân tộc thiểu số, gắn với xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa; bảo quản, bảo tồn di tích lịch sử ở từng vùng, từng địa phương; Xây dựng nếp sống văn minh bài trừ mê tín dị đoan hủ tục lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


Lãnh đạo Tỉnh ủy gặp mặt Đoàn đại biểu các DTTS tỉnh Đồng Nai tham dự

Đại hội các DTTS toàn quốc lần thứ II

- Lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Phối hợp với các sở ngành, địa phương củng cố xây dựng lực lượng an ninh cơ sở, dân quân tự vệ và đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để nâng cao nhận thức cho đồng bào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín nhằm phát huy vai trò của người có uy tín, các cá nhân tiêu biểu trong việc giữ gìn an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển kinh tế hộ gia đình; Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án vùng đồng bào dân tộc và miền núi cho cán bộ làm công tác dân tộc trong hệ thống chính trị và nhân dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ, chăm sóc và bảo vệ quyền trẻ em dân tộc thiểu số.

8. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Làm tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành theo thẩm quyền, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc ở các sở, ngành, địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khắc phục những bất hợp lý, bất cập trong quản lý nhà nước và đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc.

Để thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới các cấp chính quyền, đoàn thể, MTTQ các cấp cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau đây:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc

Tuyên truyền về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về dân tộc; về đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội, các phong trào, các cuộc vận động; tuyên truyền vận động giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, tiến bộ của các dân tộc thiểu số, nhất là việc giữ gìn tiếng nói, chữ viết, các phong tục, tập quán, lễ hội tiến bộ..., tuyên truyền, vận động thay đổi các thói quen, tập quán lạc hậu, bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các hoạt động văn hóa, thể thao, qua các hội thi, đối thoại tiếp xúc trực tiếp của cán bộ các cấp với đồng bào...Đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền miệng, thông qua đội ngũ người có uy tín tiêu biểu; thông qua “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư” được tổ chức hàng năm và các lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Ban Dân tộc với Báo Đồng Nai, Đài PTTH tỉnh thực hiện chuyên trang, chuyên mục đại đoàn kết về công tác dân tộc;

Hàng năm, tổ chức các hội nghị biểu dương, tôn vinh những gương người tốt, việc tốt trong đội ngũ người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước, nhất là biểu dương điển hình tiêu biểu của phong trào “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Hai là, triển khai, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Xây dựng những mô hình, điển hình của tổ chúc, cá nhân ở từng thôn bản, khu dân cư, từng dân tộc trên các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở các vùng có đồng bào sinh sống, nhằm thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động, xây dựng và nhân rộng các điển hình, mô hình trong các lĩnh vực về chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh, xây dựng trang trại, đồi rừng...giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát huy nội lực, vai trò tự quản tại các ấp, làng, khu dân cư, động viên ý thức tự vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số, khắc phục tình trạng trong chờ, ỷ lại vào sự trợ giúp, đầu tư của Nhà nước, tích cực phấn đấu đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, thực hành tiết kiệm, quan tâm tập huấn, phổ biến chuyển giao khoa học kỹ thuật; hỗ trợ vốn, khuyến khích đồng bào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng, từng địa phương. Vận động đồng bào giữ gìn, bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống về văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, các hủ tục lạc hậu; bảo đảm an ninh trật tự xã hội.

 Ba là, Phối hợp thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách về dân tộc và công tác dân tộc

Chủ động giám sát và chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng trong hệ thống chính trị rà soát, giám sát, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các chính sách đã ban hành, tập trung là các chính sách về xóa đói, giảm nghèo, giáo dục, y tế, môi trường và văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh; phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia của Ủy ban mặt trận các cấp và Ban Thanh tra nhân dân, tăng cường công tác giám sát đầu tư cộng đồng ở khu dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số đối với các chính sách về dân tộc và công tác dân tộc.

 Phối hợp tham gia thực hiện có hiệu quả công tác phản biện xã hội thông qua việc tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn và phát triển văn hóa của đồng bào các dân tộc; chương trình, kế hoạch về xóa đói, giảm nghèo ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Quan tâm sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời tập hợp tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số để kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Quốc hội về những vấn đề liên quan đến dân tộc và công tác dân tộc.

Bốn là, tích cực tham gia thực hiện công tác đối ngoại nhân dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số hiểu được chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước về hội nhập quốc tế, tham gia tuyên truyền về hình ảnh, đất nước con người Việt Nam; tranh thủ các nguồn vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế và các tổ chức Phi Chính phủ để thu hút thêm nguồn lực góp phần thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, giúp đỡ người nghèo, hoạt động nhân đạo, từ thiện ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” xây dựng nông thôn mới gắn với việc đảm bảo an ninh trật tự ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

   Năm là, phối hợp thực hiện, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu, nâng cao năng lực cán bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phối hợp với Ban Dân vận, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan chức năng về công tác dân tộc để thực hiện tốt Chỉ thị 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”, Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Tập hợp vận động người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào Ủy ban MTTQ, Ban Chấp hành các đoàn thể các cấp; giới thiệu những người thật tiêu biểu tham gia vào Quốc hội, HĐND các cấp để đại diện quyền lợi và nghĩa vụ của các dân tộc thiểu số.

Kiện toàn tổ chức, tăng cường số lượng, chất lượng và chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số và cán bộ làm công tác dân tộc của Mặt trận các cấp từ tỉnh đến cơ sở để làm tốt công tác tham mưu cho Mặt trận trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc.

Chú trọng công tác phối hợp với các tổ chức thành viên phát triển đoàn viên, hội viên, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn hoạt động, bồi dưỡng phương pháp công tác cho đội ngữ cán bộ người dân tộc thiểu số, bảo đảm điều kiện hoạt động và chế độ chính sách phù hợp với vị trí công tác ở khu dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Với các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp mang tính đột phá, đồng thời với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các đoàn thể trong hệ thống chính trị tỉnh, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn 2021 – 2025 sẽ có những bước khởi sắc mới quan trọng./.

                                                                            Hiên Nguyễn

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai